مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‍ا ت‍ه‌ دن‍ی‍ا   
2     ت‍اث‍ب‍رت‍اری‍خ‌ ک‍اش‍ت‌ ب‍رع‍م‍ل‍ک‍ردوک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ارق‍ام‌ ج‍وم‍ال‍ت‌ درش‍رای‍ط آب‌ وه‍وای‍ی‌ اه‍واز   
3     ت‍اث‍ب‍رک‍وده‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌ ب‍رب‍رخ‍ی‌ ص‍ف‍ات‌ ک‍م‍ی‌ وک‍ی‍ف‍ی‌ ذرت‌ دان‍ه‌ای‌ (رق‍م‌ ف‍ج‍ر، ه‍ی‍ب‍ری‍د۲۶۰   
4     ت‍اث‍ی‍ر UV_C ب‍ر خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ م‍ورف‍ول‍وژی‍ک‌ و ف‍ت‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ گ‍ی‍اه‍چ‍ه‌ خ‍ارم‍ری‍م‌ ( .num l   
5     ت‍اث‍ی‍رآب‍ی‍اری‌ وک‍ود ن‍ی‍ت‍روژن‌ ب‍رع‍م‍ل‍ک‍رد چ‍ای‌   
6     ت‍اث‍ی‍ر آل‍ودگ‍ی‌ خ‍اک‌ ب‍ه‌ ن‍ف‍ت‌ س‍ف‍ی‍د ب‍ر خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‌ و رش‍د ب‍رخ‍ی‌ س‍ب‍زی‍ج‍ات‌   
7     ت‍اث‍ی‍رآن‍ت‍ی‌ اک‍س‍ی‍دان‍ه‍ای‌ وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ E وس‍ل‍ن‍ی‍وم‌ ب‍رم‍ان‍دگ‍اری‌ وک‍ی‍ف‍ب‍ت‌ م‍ن‍ی‌ ق‍وچ‌ ع‍رب‍ی‌   
8     ت‍اث‍ی‍رآن‍ت‍ی‌ اک‍س‍ی‍دان‍ی‌ ن‍ان‍و س‍ل‍ی‍وم‌ ب‍رف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ گ‍ل‍و ت‍ات‍ی‍ون‌ پ‍راک‍س‍ی‍داز و ب‍رخ‍ی‌ ف‍را   
9     ت‍اث‍ی‍ر آن‍زی‍م‌ آوی‍زای‍م‌ درج‍ی‍ره‌ ه‍ای‌ ب‍اس‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ان‍رژی‌ ب‍ر ت‍وان‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ ج‍وج‍ه‌   
10     ت‍اث‍ی‍ر آن‍زی‍م‌ ل‍ی‍پ‍از ب‍ا م‍ن‍ش‍اه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍رک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ پ‍ن‍ی‍رس‍ف‍ی‍د ای‍ران‍ی‌ ف‍راپ‍ال‍وده‌   
11     ت‍اث‍ی‍ر ارت‍ع‍اش‌ ت‍ی‍غ‍ه‌ ب‍رع‍م‍ل‍ک‍رد خ‍اک‌ ورزی‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ دردو ن‍وع‌ خ‍اک‌ ل‍وم‌ رس‍ی‌ س‍ی‍ل‍ت‍ی‌ و   
12     ت‍اث‍ی‍ر ارت‍ف‍اع‌ آب‌ ک‍رت‌ ب‍ر دم‍ای‌ آب‌ وب‍رخ‍ی‌ از خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ وزراع‍ی‌ ارق‍   
13     ت‍اث‍ی‍راس‍ان‍س‌ آوی‍ش‍ن‌ ب‍رع‍م‍ل‍ک‍رد ،ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ م‍ی‍ک‍روب‍ی‌ و خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ لاش‍ه‌ ج‍وج‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍وش‍ت‍ی‌   
14     ت‍اث‍ی‍راس‍ان‍س‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ رازی‍ان‍ه‌ و اس‍طوخ‍ودوس‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ول‍ی‍دی‌ ، خ‍ص‍وص‍ی‍ا   
15     ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از آن‍زی‍م‌ ه‍ای‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ پ‍ل‍ی‌ س‍اک‍اری‍ده‍ای‌ غ‍ی‍ر ن‍ش‍اس‍ت‍ه‌ ای‌ در   
16     ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍رخ‍ی‌ ص‍م‍غ‌ ه‍ای‌ ب‍وم‍ی‌ ب‍ر خ‍واص‌ ف‍ی‍زی‍ک‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ، ب‍اف‍ت‍ی‌ و ح‍س‍ی‌   
17     ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ دان‍ه‌ ک‍ت‍ان‌ در ج‍ی‍ره‌ غ‍ذای‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍رغ‌ ت‍خ‍م‌ گ‍ذا   
18     ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍خ‍ود خ‍ام‌ ، پ‍خ‍ت‍ه‌ و خ‍ی‍س‍ان‍ده‌ ش‍ده‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ج‍وج‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍وش‍ت‍   
19     ت‍اث‍ی‍راف‍زودن‌ س‍طوح‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ C ب‍ه‌ رق‍ی‍ق‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍ن‍ی‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ ا   
20     ت‍اث‍ی‍ر اف‍زودن‌ س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ اس‍ان‍س‌ م‍رو ت‍ل‍خ‌ (Salivia mirzayanii) ب‍ه‌ ج‍ی‍ره‌ ه‍ای‌