مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
مرور بر اساس :

عنوان
1     واژگ‍ان‌ اص‍ول‌ و روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌   
2     واژگ‍ان‌ اق‍ت‍ص‍اد: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
3     واژگ‍ان‌ دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
4     واژگ‍ان‌ زب‍ان‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ت‍اف‍ل‌ ره‍ن‍م‍ا ش‍ام‍ل‌ : ۱۰۰۰۰واژه‌، اص‍طلاح‌ و اف‍ع‍ال‌ م‍رک‍ب‌ رای‍ج‌   
5     واژگ‍ان‌ ک‍ش‍اورزی‌: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
6     واژن‍ام‍ه‌ گ‍ی‍اه‍ی‌   
7     واژه‌ن‍ام‍ه‌ آگ‍رواک‍ول‍وژی‌   
8     واژه‌ن‍ام‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ زی‍س‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - ع‍ل‍وم‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ ( ک‍ل‍ی‍ه‌ گ‍رای‍ش‌ه‍ا) ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌   
9     واژه‌ن‍ام‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ژی‍م‍ن‍اس‍ت‍ی‍ک‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌   
10     واژه‌ن‍ام‍ه‌ ت‍روی‍ج‌ ک‍ش‍اورزی‌ (ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌): ب‍ه‌ه‍م‍راه‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ع‍   
11     واژه‌ن‍ام‍ه‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ زی‍س‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌...   
12     واژه‌ن‍ام‍ه‌ راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍ع‍م‍اری‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ و ف‍ه‍رس‍ت‌ ال‍ف‍ب‍ائ‍ی‌ ل‍غ‍ات‌ و   
13     واژه‌ن‍ام‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ (ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌)   
14     واژه‌ن‍ام‍ه‌ ری‍اض‍ی‌   
15     واژه‌ن‍ام‍ه‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ (ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌)   
16     واژه‌ن‍ام‍ه‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ و اص‍لاح‌ ن‍ب‍ات‍ات‌   
17     واژه‌ن‍ام‍ه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
18     واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ زی‍س‍ت‍ی‌   
19     واژه‌ن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ع‍ل‍ف‌ه‍ای‌ ه‍رز   
20     واژه‌ن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ش‍اورزی‌