مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
مرور بر اساس :

عنوان
1     پ‌Dwarf Cavendishب‍ es from different morphologicalparts of banana plant   
2     پ‌THE DRUCKER STABILITY OF A MATERIAL   
3     پ‌Currency substitution versusdollarization: a portfolio balance modelب‍   
4     پ‌THE VALUE FUNCTIONAL OFA DIFFERENTIAL GAME WITHHEREDITARY 1NFORMATION   
5     پ‌s as a Technological Transitionب‌Costs and ProductivityGrowth: The 70   
6     پ‌Pingali and Traxlerب‍ and پ‌Falcon andFowlerب‍ e research? Commentary on   
7     پ‌esلإAmbrunب‍ y metabolism andshelf-life of sweet cherry, type picota cv   
8     پ‌IGHER-ORDER AVERAGING SCHEMES IN THETHEORY OF NON-LINEAR 0SCILLATIONS   
9     پ‌New Economyب‍ rendChanges? Transition Dynamics, Capital Growth,and the   
10     پ‌STEERING OF A POINT MASSONTO THE SURFACE OF A SPHEREAT ZERO VELOCITY   
11     پ‍ا ب‍ره‍ن‍ه‌ه‍ا   
12     پ‍ات‍وف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ و ت‍ن‍ف‍س‌ در گ‍وس‍ال‍ه‌ه‍ا   
13     پ‍ات‍وف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌   
14     پ‍ات‍ول‍وژی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌، ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ان‍س‍ان‌ و دام‌   
15     پ‍ات‍ول‍وژی‌ ن‍اه‍ن‍ج‍اری‍ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ اس‍ک‍ل‍ت‍ی‌: اس‍ت‍خ‍وان‌ و م‍ف‍اص‍ل‌   
16     پ‍ارادای‍ان‌ه‍ا   
17     پ‍ارادای‍م‌ه‍ای‌ پ‍ردی‍س‌: درآم‍دی‌ ب‍ر ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍ازآف‍ری‍ن‍ی‌ ب‍اغ‌ ای‍ران‍ی‌   
18     پ‍ارک‍س‍ازی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ارک‍ه‍ای‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ت‍وس‍ع‍ه‌ اک‍وس‍ی‍س‍ت‍م‌   
19     پ‍ارک‍ه‍ا وت‍ف‍رج‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ی‌ (م‍ک‍ان‌ ی‍اب‍ی‌ وطرح‌ ری‍زی‌ )م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ،ش‍رح‌ خ‍دم‍ات‌   
20     پ‍ارک‍ه‍ا و ت‍ف‍رج‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ی‌ (م‍ک‍ان‌ی‍اب‍ی‌ و طرح‌ری‍زی‌) م‍ج‍م‍وع‍ه‌ : م‍ق‍الات‌ ، ش‍رح‌ خ‍د