مرور الفبایی مرور الفبایی

  • کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
مرور بر اساس :

عنوان
1     A.atoxins in Nigerian dry-roasted groundnuts   
2     A.orestation, seasalt episodes and acidi.cation e A pairedcatchment st   
3     A (1 ! 3)-b-glucanase expressed during oat endosperm development   
4     A2q ASYMPTOTIC METHOD FOR SOLVINGNON-STATIONARY DYNAMIC CONTACT PROBLE   
5     A 3-D .nite element analysis of the sun.ower(Helianthus annuus L.) fru   
6     A 3 year .eld survey of the natural enemies of thehorse-chestnut leaf   
7     AAEVT's equine manual for veterinary technicians   
8     ABA and NaCl activate myelin basic protein kinase in the chloronemacel   
9     A Bank-Fund projection framework with CGE features   
10     A Bayesian methodology to explorethe effects of memory loss incurrency   
11     Ability of bacterial biphenyl dioxygenases from Burkholderia sp.LB400   
12     Ability of lupine seeds to germinate and to tolerate desiccation as re   
13     Ability of ram introduction to induce LH secretion,estrus and ovulatio   
14     Ability of the antagonistic yeast Cryptococcus albidusto control Botry   
15     A binomial model for valuing equity-linked policies embeddingsurrender   
16     A bioluminescent reporter strain utilizing the lower pathwaypromoter (   
17     Abiotic stress adaptation in plants : physiological, molecular, and ge   
18     Abiotic stresses : plant resistance through breeding and molecular app   
19     Abiotic stresses Affecting Sugarcane : Sustaining productivity   
20     Abiotic stress physiology of horticultural crops