مرور الفبایی مرور الفبایی

  • کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
مرور بر اساس :

عنوان
1     IbMADS4 regulates the vegetative shoot development in transgenicchrysa   
2     Ice-crystal formation in gelatin gel during pressureshift versus conve   
3     ICT Investment and Economic Growth in the 1990s:Is the United States a   
4     IDEASappr oach to the synthesis of globally optimal separationnetworks   
5     Identi.cation and characterization of a novel Ag. intermediumHMW-GS ge   
6     Identi.cation and characterization of Klebsiellae isolated from milkan   
7     Identi.cation and estimation with contaminateddata: When do covariate   
8     Identi.cation and genetic mapping of variant forms of puroindoline bex   
9     Identi.cation and stability of trypsin inhibitor isoforms in pea(Pisum   
10     Identi.cation of animal meat muscles byvisible and near infraredre.ect   
11     Identi.cation of a product speci.c b-amyrin synthase from Arabidopsis   
12     Identi.cation of cultivable lactic acid bacteria isolated from Algeria   
13     Identi.cation of quantitative trait loci for b-glucan concentration in   
14     Identi.cation of seven species of the Lactobacillus acidophilus groupb   
15     Identi.cation of surface characteristics relevant to the hygienicstatu   
16     Identi.cation of the .avonoid fraction in sa.ron spice byLC/DAD/MS/MS:   
17     Identi.cation of the gene encoding a putative tyrosine decarboxylaseof   
18     Identi.cation of Wheat Kernels damaged by the Red Flour Beetle usingX-   
19     Identi"cation and Segmentation of Occluding Groups of Grain Kernelsin   
20     Identification and characterisation of two distinct acid phosphatasesi