مرور الفبایی مرور الفبایی

  • کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
مرور بر اساس :

عنوان
1     Vacuum cooling of liquids: mathematical model   
2     Vacuum drying kinetics of Asian white radish (Raphanus sativus L.) sli   
3     Validation of a Fertilizer Nitrogen Model during Crop Production   
4     Validation of a Finite Element Program for the Design of Roll-over Pro   
5     Validation of Ventilation Rate Measurement Methods and the Ammonia Emi   
6     Validity of LSE for trimmed and differenced panel data due toabsorbing   
7     Valorisation of olive oil cake by extraction of hemicelluloses   
8     Valuation of cash flows under random rates of interest: A linearalgebr   
9     Valuation of catastrophe reinsurance with catastrophe bonds   
10     Valuation of contingent-claims characterisingparticular pension scheme   
11     Valuation of life insurance surrender and exchange options   
12     Valuation of segregated funds: shout optionswith maturity extensions   
13     Valuation of structured risk management products   
14     Valuation of the interest rate guarantee embedded in defined contribut   
15     Value of semi-natural areas as biodiversity indicatorsin agricultural   
16     Valuing assessment in science educatio : pedagogy, curriculum, policy   
17     Valuing local wheat landraces for agrobiodiversityconservation in Nort   
18     Valuing water quality improvements in the UnitedStates using meta-anal   
19     Valve selection handbook : engineering fundamentals for selecting the   
20     Valve Transform Fuzzy Tuning Algorithm for Open-centre Electro-hydraul