• کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
      نمودار دایره ای دو بعدی       نمودار دایره ای سه بعدی       نمودار میله ای