مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آک‍ن‍ه‌ -- ت‍اث‍ر ت‍غ‍ذی‍ه‌
اب‍وذر غ‍ف‍اری‌، ج‍ن‍دب‌ب‍ن‌ ج‍ن‍اده‌،- ۳۲ ق‌ -- .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
اس‍لام‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
اس‍لام‌ و اج‍ت‍م‍اع‌
ب‍ازرگ‍ان‌، م‍ه‍دی‌، ۱۲۸۶ - ۱۳۷۳ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ت‍م‍دن‌ -- ت‍اری‍خ‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍دن‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
دع‍ا -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
س‍ی‍اس‍ت‍م‍داران‌ ای‍ران‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲ - ۱۳۵۶ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲ - ۱۳۵۶ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶
ش‍ی‍ع‍ه‌
طن‍ز ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
ک‍وده‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ -- م‍ق‍اوم‍ت‌ در ب‍راب‍ر ح‍ش‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
اس‍م‍ی‍ت‌، چ‍ارل‍ز م‍ای‍ک‍ل‌
ب‍رزی‍ن‌، س‍ع‍ی‍د
س‍وب‍ا رائ‍و، ن‍ان‍ج‍اپ‍ا ش‍ام‍ان‍ا، ۱۹۲۶-
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶
ف‍لاح‍ت‍ی‌ رس‍ت‍گ‍ار، م‍اه‍رخ‌، ۱۳۱۷-
م‍وی‍ل‌، آل‍ن‌
ن‍ب‍وی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۳۷-
ن‍ب‍وی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۴۱-
چ‍ان‍دوک‌، ن‍ی‍را،۱۹۴۷-
ی‍وس‍ف‍ی‌ اش‍ک‍وری‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۸-
 
ناشر:
آگ‍اه‌
ال‍ه‍ام‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍ران‌ م‍ح‍م‍ود
دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار م‍ع‍ل‍م‌ ش‍ه‍ی‍د دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌
روزن‍ه‌
ق‍ل‍م‌
ن‍ش‍ر آم‍ون‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ن‍ش‍ر ی‍ادآوران‌
چ‍اپ‍خ‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
درمان جوش ( آکنه )
مویل ، آلن ؛  تهران دانشگران محمود   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RL‬,‭۱۳۱‬,‭‌م۸د۴‬,‭۱۳۷۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تمدن
شریعتی ، علی ، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶ ؛  تهران قلم   ، ۱۳۶۱،۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴، ۱۱.۱۲.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشیع علوی و تشیع صفوی
شریعتی ، علی ، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶ ؛  تهران چاپخش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴، ۹.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نیایش
شریعتی ، علی ، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶ ؛  تهران الهام   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴، ۸.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مذهب علیه مذهب
شریعتی ، علی ، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶ ؛  تهران چاپخش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴، ۲۲.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گفتگوهای تنهایی
شریعتی ، علی ، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶ ؛  [تهران ] آگاه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴‌م۳، ۳۳.‌ش‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جامعه ی مدنی و دولت :کاوشهایی در نظریه ی سیاسی
چاندوک ، نیرا،۱۹۴۷- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۳۳۶‬,‭‌چ۲، ‌ج۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زندگینامه سیاسی مهندس مهدی بازرگان
برزین ، سعید ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۲۸‬,‭‌ب۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
گفت و گوهای صریح
نبوی ، ابراهیم ، ۱۳۴۱- ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۶۹‬,‭‌ن۲‌گ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تهرانجلس :مجموعه داستان کوتاه طنز
نبوی ، ابراهیم ، ۱۳۳۷- ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۴۳‬,‭‌ب۸۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
یک فنجان چای داغ
نبوی ، ابراهیم ، ۱۳۳۷- ؛  [تهران ] روزنه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۴۳‬,‭‌ب۸۲‌ی۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
علی ( ع )
شریعتی ، علی ، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶ ؛  [تهران ] نشر آمون   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴، ۲۶.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جهت گیری طبقاتی اسلام
شریعتی ، علی ، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶ ؛  [تهران ] دفتر تدوین و تنظیم مجموعه آثار معلم شهید دکتر علی شریعتی   ، ۱۳۵۹،۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰‬,‭‌ش۴‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ابوذر
شریعتی ، علی ، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶ ؛  [تهران ] الهام   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴، ۳.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بی ستون
نبوی ، ابراهیم ، ۱۳۳۷- ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۴۳‬,‭‌ب۸۲‌ب۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شریعتی و نقد سنت
یوسفی اشکوری ، حسن ، ۱۳۲۸- ؛  تهران نشر یادآوران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴‌ی۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مکانیسم های توارثی مقاومت
فلاحتی رستگار، ماهرخ ، ۱۳۱۷- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۲۳/۵۷‬,‭‌ف۸،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه و جامعه شناسی سیاسی
شریعتی ، علی ، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶ ؛  تهران الهام   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۸۴‬,‭‌ش۴‌ف۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کودهای بیولوژیکی در کشاورزی پایدار
سوبا رائو، نانجاپا شامانا، ۱۹۲۶- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۵۴/۵‬,‭‌س۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت گیاهان به حشرات
اسمیت ، چارلز مایکل ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۹۳۳/۲‬,‭‌ف‍لا۵،‌م۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9