کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ی‍گ‍ی‌ ن‍ص‍ی‍ری‌ ،م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
پ‍ای‍ان‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
پ‍ای‍ان‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اش‍ی‌ ارش‍د
گ‍او ه‍ل‍ش‍ت‍ای‍ن‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌ ،م‍ن‍ص‍ور
ب‍در ،اح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ب‍ی‍گ‍ی‌ ن‍ص‍ی‍ری‌ ،م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ ،اب‍راه‍ی‍م‌
ح‍ق‍دوس‍ت‌ ،ع‍ادل‍ه‌
خ‍راس‍ان‍ی‌ ،ام‍ی‍د
رس‍ت‍م‍ی‌ ان‍ک‍اس‍ی‌ ،م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
س‍واد ک‍وه‍ی‌ ،رض‍ا
ش‍ب‍ی‍ب‍ی‌ ،اف‍ش‍ی‍ن‌
ص‍ادق‍ی‌ ،س‍ی‍د اب‍وطال‍ب‌
ص‍ادق‍ی‌ زاد ،ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ص‍در،آی‍ه‌ س‍ادات‌
ص‍ف‍ری‌ م‍ح‍س‍ن‌ آب‍ادی‌ ، ه‍ادی‌
ع‍ل‍ی‍ج‍ان‍پ‍ور ،رح‍ی‍م‌
ف‍اص‍ل‍ه‌ ج‍ه‍رم‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د
ف‍ای‍ض‍ی‌ م‍ه‍اب‍ادی‌ ،ع‍ب‍د ال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍روزان‌ م‍ه‍ر ،م‍ح‍م‍د رض‍ا
ق‍ره‌ ق‍ان‍ی‌ ،ی‍ع‍ق‍وب‌
گ‍رج‍ی‌ زاده‌ ،ش‍ی‍دا
ی‍وس‍ف‍ی‌ ،ث‍ری‍ا
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی عملکرد اسپرم های داخلی وخارجی در تولید شیر گاوهای هلشتاین استان های جنوب وجنوب غرب کشور
قره قانی ،یعقوب ؛  دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین ۱۳۸۵
شماره راهنما: پ‌.د.۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ظرفیت ژنتیکی وتولیدی چهار لاین مرغ گوشتی
بیگی نصیری ،محمد تقی ؛  دانشگاه رامین ۱۳۶۹
شماره راهنما: پ‌.د.۱۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
کاربرد مدلهای رگرسیون تصادفی درارزیابی ژنتیکی صفات تولید شیر وچربی گاو های هلشتاین خوزستان
صادقی زاد ،علی اکبر ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۵
شماره راهنما: پ‌.د.۲۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی خصوصیات توارثی برخی از صفات رشد گوسفند مغانی
علیجانپور ،رحیم ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۰
شماره راهنما: پ‌.د.۲۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
تخمین پارامترهای ژنتیکی وفنوتیپی برخی از صفات رشد( وزنهای ۶ ،۹و۱۲ماهگی ) گوسفند سنجابی استان کرمانشاه
صادقی ،سید ابوطالب ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۰
شماره راهنما: پ‌.د.۲۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
براورد پیشرفت ژنتیکی برخی ازصفات وتولیدی وتولید مثلی در مرغ های بومی استان فارس
بدر ،احمد علی ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۳
شماره راهنما: پ‌.د.۲۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی قابلیت های ژنتیکی وفنوتیپی برخی از صفات اقتصادی گوسفند نژاد کردی در شمال استان خراسان
فروزان مهر ،محمد رضا ؛  دانشگاه رامین ۱۳۷۷
شماره راهنما: پ‌.د.۳۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
براورد فراسنجه های ژنتیکی ومحیطی برخی صفات اقتصادی درگاوهای هلشتاین مجتمع قیام اصفهان
فایضی مهابادی ،عبد الحسین ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۱
شماره راهنما: پ‌.د.۳۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات رشدی توده گاو نجدی
صفری محسن آبادی ، هادی ؛  دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین ۱۳۷۹
شماره راهنما: پ‌.د.۳۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی قابلیت های ژنتیکی تولید شیر گاو نژاد هلشتاین در شهرستان ساری
رستمی انکاسی ،محبوبه ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۲
شماره راهنما: پ‌.د.۳۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی چند شکلی ژن بوتیروفیلین در گاوهای نجدی بااستفاده از تکنیک PLFR-RCP وارتباط آن باصفات تولیدی
صدر،آیه سادات ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌.د.۳۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی چند شکلی ژن هورمون رشد در جمعیت گاومیش استان خوزستان بااستفاده از تکنیک PLFR-CRP
گرجی زاده ،شیدا ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۴
شماره راهنما: پ‌.د.۳۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه قابلیت هضم ومجموع مواد مغذی قابل هضم کاه نخود با کاه گندم ویونجه استان خوزستان
خراسانی ،امید ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۴
شماره راهنما: پ‌.د.۴۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی رابطه میان صفات تیپ وتولید درگاوهای شیری نژاد هلشتاین استان اصفهان
سواد کوهی ،رضا ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۴
شماره راهنما: پ‌.د.۴۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
برآورد ضریب اقتصادی گوسفند عربی با استفاده از مدل زیست - اقتصادی
حقدوست ،عادله ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌.د.۴۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی قابلیت های ژنتیکی وتوان تولیدی گاو نژاد هلشتاین دربرخی ازمناطق استان فارس
یوسفی ،ثریا ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۱
شماره راهنما: پ‌.د.۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی خصوصیات رشد گوسفند لری درمناطق سرد نیمه خشک ونیمه گرم وخشک استان لرستان
جعفری ،ابراهیم ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۲
شماره راهنما: پ‌.د.۵۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
برآورد روند فنوتیپی صفات تولید شیر وچربی گاومیش دراستان خوزستان
شبیبی ،افشین ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۵
شماره راهنما: پ‌.د.۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر سطوح مختلف پیت باگاس هیدرولیز شده برعملکرد بزهای بومی استان خوزستان
فاصله جهرمی ،محمد ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌.د.۵۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پارامترهای ژنتیکی وفنوتیپی برخی از صفات اقتصادی گوسفند سنجابی استان کرمانشاه
احمدی ،منصور ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۰
شماره راهنما: پ‌.د.۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2