کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍ش‍اورزی‌ وم‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌
آن‍ت‍ی‌ اک‍س‍ی‍دان‌
ب‍ره‌ ه‍ای‌ ش‍ی‍رخ‍وار
ت‍راک‍م‌ ب‍وت‍ه‌
ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ک‍ی‌
ج‍وج‍ه‌ گ‍وش‍ت‍ی‌
ج‍ول‍خ‍ت‌
دش‍م‍ن‍ان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
ذرت‌
س‍ال‍ی‍س‍ی‍ل‍ی‍ک‌ اس‍ی‍د
ض‍رای‍ب‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
پ‍ای‍ان‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
چ‍ن‍دش‍ک‍ل‍ی‌
ژن‌ رس‍پ‍ت‍ور ل‍پ‍ت‍ی‍ن‌
ک‍ش‍ت‌ م‍خ‍ل‍وط
گ‍او ه‍ل‍ش‍ت‍ای‍ن‌
گ‍وگ‍رد
 
پدیدآور:
آج‍ی‍ل‍ی‌ ، ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌
ام‍ام‍ی‌ ب‍ی‍س‍ت‍گ‍ان‍ی‌ ، زه‍ره‌
ب‍رازج‍ان‍ی‌ زاده‌ ، م‍ج‍ی‍د
خ‍رم‍گ‍اه‌،ن‍ادی‍ا
دروی‍ش‍ی‌،ام‍ی‍ر
زن‍دی‌ س‍وه‍ان‍ی‌ ، ن‍وش‍ی‍ن‌
س‍ج‍رات‍ی‌ ، ف‍ری‍د
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ دش‍ت‍ک‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ش‍ی‍رازی‌ ، ح‍ام‍د
ص‍ف‍ری‌ م‍ح‍س‍ن‌ آب‍ادی‌ ، ه‍ادی‌
ق‍ره‌ ق‍ان‍ی‌ ،ی‍ع‍ق‍وب‌
م‍ح‍م‍دی‌،اک‍ب‍ر
م‍خ‍ت‍ارزاده‌ دی‍ل‍م‍ق‍ان‍ی‌،س‍ع‍ی‍د
م‍ظف‍ری‌ اص‍ل‌، خ‍وش‌ ن‍گ‍ار
ن‍ج‍ارزادگ‍ان‌، راض‍ی‍ه‌
ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌ ع‍ل‍ی‌
ک‍ش‍اورز ، آم‍ن‍ه‌
گ‍راون‍دی‌ ،س‍ج‍اد
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ رام‍ی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍ش‍اورزی‌ وم‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
ک‍ش‍اورزی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی عملکرد اسپرم های داخلی وخارجی در تولید شیر گاوهای هلشتاین استان های جنوب وجنوب غرب کشور
قره قانی ،یعقوب ؛  دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین ۱۳۸۵
شماره راهنما: پ‌.د.۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات رشدی توده گاو نجدی
صفری محسن آبادی ، هادی ؛  دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین ۱۳۷۹
شماره راهنما: پ‌.د.۳۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی فون دشمنان طبیعی شته باقلاروی گیاه باقلا درخوزستان وتعین بعضی از پارامترهای زیستی این شته در شرایط آزمایشگاه ومزرعه
دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین
شماره راهنما: ۲۹ط-۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی اثر دو نوع یونوفر مونزین ولازالوسید بر عملکرد وتعادل ازت بره های نر شیرخوار نژادعربی
دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین
شماره راهنما: ۳۰ط-۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر سطوح مختلف گوگرد و بور بر عملکرد و اجزای عملکردکلزا در شمال شرق شهرستان اهواز
نجارزادگان ، راضیه ؛  دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین تابستان ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌.ز.۵۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر کم آبیاری بر راندمان مصرف آب و عملکرد ذرت دانه ای هیبرید ۷۰۴ در مقادیر متفاوت تراکم بوته و در شرایط آب و هوایی خوزستان
خرمگاه ،نادیا ؛  دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین اردیبهشت ۱۳۸۷
شماره راهنما: پ‌.ز.۵۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
برآورد ضرایب اقتصادی صفات تولید شیر در گاومیش خوزستان
درویشی ،امیر ؛  دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین بهم ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌.د.۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی چندشکلی ژن رسپتورلپتین با استفاده از روش PLFR-RCP در جمعیت مرغان بومی استان خوزستان
مختارزاده دیلمقانی ،سعید ؛  دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خرداد۱۳۸۷
شماره راهنما: پ‌.د.۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر کاربرد سطوح مختلف زئولیت بر روی عملکرد و برخی پارامترهای خونی در جوجه های گوشتی
محمدی ،اکبر ؛  دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین تیر۱۳۸۷
شماره راهنما: پ‌.د.۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
شناسایی عوامل موثر بر رضایت مندی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی واداره کل منابع طبیعی استان ایلام
نورمحمدی علی ؛  دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین ۱۳۸۷
شماره راهنما: پ‌.ت‌.۲۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
تغییرات کمی و کیفی فلاونولیگنان ها در کشت کالوس خارمریم در پاسخ به محیط های کشت مختلف
سلیمانی دشتکی ، محسن ؛  دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین ۱۳۸۸
شماره راهنما: پ‌.ز.۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
سنجش نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین ودانشکده کشاورزی دانشگاه رازی نسبت به کاربرد آموزش تلفیقی
آجیلی ، عبدالعظیم ؛  دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین ، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۳۸ط-۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی اثرات تدخینی اسانس پنج گیاه از خانواده نعناییان eaecaimal برسفیدبالک پنبه )icabal aisimeB(
زندی سوهانی ، نوشین ؛  دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین دانشگاه رامین   ، ۱۳۸۸/۱۲/۱
شماره راهنما: ۳۹ط-۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر مراحل آبیاری و نیتروژن بر خصوصیات مرفولوژی و عملکرد دانه آفتابگردان هیبرید ایروفلوردر استان کرمانشاه
گراوندی ،سجاد ؛  دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین ۱۳۸۹
شماره راهنما: پ‌.ز.۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرآنتی اکسیدانی گیاهان دارویی میخک وپونه کوهی در شرایط آب وهوایی خوزستان
برازجانی زاده ، مجید ؛  دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین ۱۳۸۹
شماره راهنما: پ‌.د.۱۰۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تراکم های مختلف کاشت بر برخی ویژگی های مورفولوژیک ،عملکرد واجزای عملکردچهار رقم جدید آفتابگردان درمنطقه اصفهان
امامی بیستگانی ، زهره ؛  دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین ۱۳۸۹
شماره راهنما: پ‌.ز.۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی چندشکلی ژن بوتیرفولین در جمعیت گاومیش استان خوزستان با استفاده از تکنیک PLFR-RCP
مظفری اصل ، خوش نگار ؛  دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین ۱۳۸۹
شماره راهنما: پ‌.د.۱۰۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی برهم کنش سایکوسل وسطوح نیتروژن برعملکرد جولخت واجزای ان درمنطقه اهواز
شیرازی ، حامد ؛  دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین ۱۳۸۹
شماره راهنما: پ‌.ز.۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی چندشکلی ژن لپتین در گاوهای نجدی با استفاده از تکنیک PLFR _RCP
کشاورز ، آمنه ؛  دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین ۱۳۸۹
شماره راهنما: پ‌.د.۱۱۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات کاشت مخلوط ذرت ودو تراکم ماش در تاری های متلف کاشت ذرت برپویایی علف های هرزوعملکرد کمی ذرت
سجراتی ، فرید ؛  دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین کشاورزی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: پ‌.ز.۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8