کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍ال‍م‍ی‌ ،ف‍اطم‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍ان‍ام‍ه‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
گ‍ن‍دم‌ ن‍ان‌
 
پدیدآور:
ع‍ال‍م‍ی‌ ،ف‍اطم‍ه‌
م‍وس‍وی‌ دش‍ت‍ی‌،ف‍اطم‍ه‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر پروبیوتیکهای برصفات تولیدی وفاکتورهای خونی مرغهای تخم گذاری تجاری
عالمی ،فاطمه ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۳
شماره راهنما: پ‌.د.۲۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات تنش شوری بر شاخص های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ های گندم نان بهاره
موسوی دشتی ،فاطمه ؛  دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین بهار۱۳۸۷
شماره راهنما: پ‌.ز.۵۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک