کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍ای‍ان‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍ان‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
پ‍ای‍ان‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
 
پدیدآور:
آذر ف‍رد،ف‍ض‍ل‌ ال‍ه‌
اح‍م‍دی‌ پ‍ور ج‍ون‍ق‍ان‍ی‌ ،ب‍ه‍ن‍ام‌
اع‍ظم‍ی‌ ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌ ،ت‍ورج‌
ب‍ی‍گ‍ی‌ ن‍ص‍ی‍ری‌ ،م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
ح‍ی‍دری‌ ،خ‍دی‍ج‍ه‌
رام‍ش‍ی‌ ،ف‍اض‍ل‌
رح‍م‍ان‍ی‌ ،ح‍س‍ن‌
رض‍ای‍ی‌ ون‍د ،ح‍س‍ن‌
ش‍اد م‍ن‍ش‌ ،ع‍ل‍ی‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ س‍روس‍ت‍ان‍ی‌ ،طاه‍ره‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ پ‍ور ف‍رد،داری‍ان‌
ش‍ک‍ری‍زدان‌ ،پ‍ری‍س‍ا
ص‍ادق‍ی‌ زاد ،ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ع‍طر چ‍ی‍ان‌ ،ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
م‍ش‍ت‍اق‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ه‍ی‍ان‌ ،ش‍ه‍لا
ه‍اش‍م‍ی‌ پ‍ور،ان‍س‍ی‍ه‌
ه‍وش‍م‍ن‍دی‌ ،ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
پ‍ش‍م‌ ف‍روش‌ ،ع‍ب‍اس‌
ی‍وس‍ف‍ی‌ ،ج‍لال‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر جیره های حاوی منابع مختلف مکمل پروتئینی بر عمل کرد و وضعیت لاشه بره های نرپرواری نژاد عربی
آذر فرد،فضل اله ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۲
شماره راهنما: پ‌.د.۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین قابلیت هضم ،تعادل ازت ومجموع مواد مغذی قابل هضم جیره های حاوی سطوح مختلف پیت عمل آوری شده با بخار آب در گوسفند عربی
شکریزدان ،پریسا ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌.د.۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
استفاده ازجو بدون پوشینه با آنزیم یا بدون آنزیم بجای ذرت درجیره غذایی جوجه های گوشتی
عطر چیان ،علی اصغر ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۰
شماره راهنما: پ‌.د.۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر جیره های حاوی سطوح مختلف پیت هیدرولیزشده روی عملکرد وخصوصیات لاشه بره های پرواری عربی
هاشمی پور،انسیه ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌.د.۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر سطوح مختلف انرژی وپروتئین بر عملکرد پرواری شتر
شاد منش ،علی ؛  دانشگاه رامین ۱۳۷۷
شماره راهنما: پ‌.د.۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر منابع مختلف مکمل پروتئینی بر عملکرد ،تعادل ازت وارزش بیولوژیکی پروتئین در بره های شیر خوار
هوشمندی ،علی محمد ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۲
شماره راهنما: پ‌.د.۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر جیره های پلت شده وآردی به همراه سطوح مختلف آنزیم بیورایم در عملکرد جوجه های گوشتی
شفیعی سروستانی ،طاهره ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۵
شماره راهنما: پ‌.د.۱۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر یونوفرهای موننزین ولازالوسید برعملکرد رشد وخصوصیات لاشه بره های پرواری نژاد عربی
حیدری ،خدیجه ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۵
شماره راهنما: پ‌.د.۱۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی قابل متابولیسم )nEMT'EMT'nEMA'EMA( واریته های باقلا و مقایسه آن باCRN
رحمانی ،حسن ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۱
شماره راهنما: پ‌.د.۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی عملکرد اسپرم های داخلی وخارجی در تولید شیر گاوهای هلشتاین استانهای گیلان ،مازندران وگلستان
نعمت الهیان ،شهلا ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۳
شماره راهنما: پ‌.د.۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی استفاده از ضایعت نان درجیره جوجه های گوشتی
مشتاقیان ، محمد ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۰
شماره راهنما: پ‌.د.۱۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ظرفیت ژنتیکی وتولیدی چهار لاین مرغ گوشتی
بیگی نصیری ،محمد تقی ؛  دانشگاه رامین ۱۳۶۹
شماره راهنما: پ‌.د.۱۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات استفاده از جیره مرطوب برعملکرد جوجه های گوشتی پس از محدودیت غذایی دردوره رشد جبرانی
رامشی ،فاضل ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۲
شماره راهنما: پ‌.د.۱۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رشد جبرانی در بره ( گوسفند عربی )
رضایی وند ،حسن ؛  دانشگاه رامین ۱۳۷۹
شماره راهنما: پ‌.د.۱۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین ترکیبات شیمیایی منابع خوراکی دام وطیور استان لرستان
اعظمی کردستانی ،تورج ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۱
شماره راهنما: پ‌.د.۱۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کمی وکیفی تخم مرغ درسه فصل سال ( پاییز ،زمستان ،بهار )درمرغان بومی مرکز پشتیبانی جهادسازندگی خوزستان
پشم فروش ،عباس ؛  دانشگاه رامین ۱۳۷۸
شماره راهنما: پ‌.د.۲۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
استفاده از سطوح مختلف چربی واسید آمینه میتونین درجیره جوجه های گوشتی
یوسفی ،جلال ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۴
شماره راهنما: پ‌.د.۲۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
استفاده از دانه خلر در تغذیه جوجه های گوشتی
احمدی پور جونقانی ،بهنام ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۰
شماره راهنما: پ‌.د.۲۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه دونوع پروبیوتیک دردو سطح پروتئین جیره بر روی توان تولیدی وعوامل خونی جوجه های گوشتی
شفیعی پور فرد،داریان ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۴
شماره راهنما: پ‌.د.۲۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
کاربرد مدلهای رگرسیون تصادفی درارزیابی ژنتیکی صفات تولید شیر وچربی گاو های هلشتاین خوزستان
صادقی زاد ،علی اکبر ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۵
شماره راهنما: پ‌.د.۲۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7