کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍او ه‍ل‍ش‍ت‍ای‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‌-م‍ت‍ی‍ون‍ی‍ن‌
ال‍-ک‍ان‍ی‍ت‍ی‍ن‌
ان‍ج‍م‍اد
ص‍ف‍ات‌ ت‍ول‍ی‍دی‌
پ‍ای‍ان‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
گ‍او ه‍ل‍ش‍ت‍ای‍ن‌
گ‍او ه‍ل‍ش‍ت‍ای‍ن‌-- ت‍ول‍ی‍دم‍ث‍ل‌
 
پدیدآور:
ب‍رزگ‍ر، ص‍ف‍ورا
رس‍ت‍م‍ی‌، س‍پ‍ی‍ده‌
ع‍زی‍زی‌ ، ه‍دی‍ه‌
ف‍ای‍ض‍ی‌ م‍ه‍اب‍ادی‌ ،ع‍ب‍د ال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ق‍ره‌ ق‍ان‍ی‌ ،ی‍ع‍ق‍وب‌
م‍ح‍م‍ودی‌ ، ص‍دی‍ق‍ه‌
م‍س‍ت‍وف‍ی‌ ، لادن‌
ن‍ص‍رال‍ل‍ه‍ی‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍ود، ۱۳۴۵-
ن‍وروزی‌ ،م‍ح‍م‍د رض‍ا
چ‍راغ‍ی‌ ،ب‍ه‍رن‍گ‌
 
ناشر:
س‍پ‍ه‍ر
ع‍ل‍وم‌ دام‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ دام‍ی‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی عملکرد اسپرم های داخلی وخارجی در تولید شیر گاوهای هلشتاین استان های جنوب وجنوب غرب کشور
قره قانی ،یعقوب ؛  دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین ۱۳۸۵
شماره راهنما: پ‌.د.۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
براورد فراسنجه های ژنتیکی ومحیطی برخی صفات اقتصادی درگاوهای هلشتاین مجتمع قیام اصفهان
فایضی مهابادی ،عبد الحسین ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۱
شماره راهنما: پ‌.د.۳۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
برآورد ضرایب اقتصادی صفات تولید شیر ودرصد چربی آن درگاوهای هلشتاین درمجتمع صنعتی بنیاد یاسوج
چراغی ،بهرنگ ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۵
شماره راهنما: پ‌.د.۵۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عملکرد گاوهای شیری هلشتاین ، براون سوئیس وسیمنتال مجتمع رامین
مستوفی ، لادن ؛  دانشگاه رامین ۱۳۷۸
شماره راهنما: پ‌.د.۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و چالش های تولیدمثلی در گاو هلشتاین
نصراللهی ، سیدمحمود، ۱۳۴۵- ؛  تهران سپهر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۱۹۹‬,‭‌ه۸‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین و آمیخته لرستان
نوروزی ،محمد رضا ؛  کشاورزی و منابع طبیعی رامین علوم دام و صنایع غذایی   ،
شماره راهنما: پ‌.د.۲۵۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید مثلی گاوهای هلشتاین ایران
عزیزی ، هدیه ؛  کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان علوم دامی و صنایع غذایی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: پ‌.د.۳۲۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر سطوح مختلف ال -متیونین و ترهالوز بر شاخصه های کیفی منی گاو هلشتاین پس از انجماد-یخ کشایی
برزگر، صفورا ؛  علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان علوم دامی و صنایع غذایی   ،
شماره راهنما: پ‌.د.۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر سطوح مختلف ال -کارنیتین و ال -آرژنین در رقیق کننده منی بر شاخصه های کیفی اسپرم گاو هلشتاین پس از انجماد-یخ گشایی
محمودی ، صدیقه ؛  علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان علوم دامی و صنایع غذایی   ،
شماره راهنما: پ‌.د.۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر انجماد با رقیق کننده های مختلف بر نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین با تکنیک RCPg emit laeR
رستمی ، سپیده ؛  علوم کشاورزی و منابع طبیعی علوم دامی و صنایع غذایی   ،
شماره راهنما: پ‌.د.۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک