کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍او ه‍ل‍ش‍ت‍ای‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ص‍ف‍ات‌ ت‍ول‍ی‍دی‌
پ‍ای‍ان‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
گ‍او ه‍ل‍ش‍ت‍ای‍ن‌
گ‍او ه‍ل‍ش‍ت‍ای‍ن‌-- ت‍ول‍ی‍دم‍ث‍ل‌
 
پدیدآور:
ع‍زی‍زی‌ ، ه‍دی‍ه‌
ف‍ای‍ض‍ی‌ م‍ه‍اب‍ادی‌ ،ع‍ب‍د ال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ق‍ره‌ ق‍ان‍ی‌ ،ی‍ع‍ق‍وب‌
م‍س‍ت‍وف‍ی‌ ، لادن‌
ن‍ص‍رال‍ل‍ه‍ی‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍ود، ۱۳۴۵-
ن‍وروزی‌ ،م‍ح‍م‍د رض‍ا
چ‍راغ‍ی‌ ،ب‍ه‍رن‍گ‌
 
ناشر:
س‍پ‍ه‍ر
ع‍ل‍وم‌ دام‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ دام‍ی‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی عملکرد اسپرم های داخلی وخارجی در تولید شیر گاوهای هلشتاین استان های جنوب وجنوب غرب کشور
قره قانی ،یعقوب ؛  دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین ۱۳۸۵
شماره راهنما: پ‌.د.۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
براورد فراسنجه های ژنتیکی ومحیطی برخی صفات اقتصادی درگاوهای هلشتاین مجتمع قیام اصفهان
فایضی مهابادی ،عبد الحسین ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۱
شماره راهنما: پ‌.د.۳۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
برآورد ضرایب اقتصادی صفات تولید شیر ودرصد چربی آن درگاوهای هلشتاین درمجتمع صنعتی بنیاد یاسوج
چراغی ،بهرنگ ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۵
شماره راهنما: پ‌.د.۵۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عملکرد گاوهای شیری هلشتاین ، براون سوئیس وسیمنتال مجتمع رامین
مستوفی ، لادن ؛  دانشگاه رامین ۱۳۷۸
شماره راهنما: پ‌.د.۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و چالش های تولیدمثلی در گاو هلشتاین
نصراللهی ، سیدمحمود، ۱۳۴۵- ؛  تهران سپهر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۱۹۹‬,‭‌ه۸‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین و آمیخته لرستان
نوروزی ،محمد رضا ؛  کشاورزی و منابع طبیعی رامین علوم دام و صنایع غذایی   ،
شماره راهنما: پ‌.د.۲۵۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید مثلی گاوهای هلشتاین ایران
عزیزی ، هدیه ؛  کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان علوم دامی و صنایع غذایی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: پ‌.د.۳۲۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک