کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
اق‍ل‍ی‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌
ت‍خ‍م‌ م‍رغ‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍دن‍ی‌
خ‍رم‍ا
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ش‍ی‍ع‍ه‌
ش‍ی‍لات‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ف‍وزاری‍وم‌
ق‍ارچ‌ ک‍ش‍ه‍ا
م‍رغ‌ و خ‍روس‍ه‍ا -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
م‍ی‍گ‍و -- پ‍رورش‌ و ت‍ک‍ث‍ی‍ر
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
پ‍ی‍ازه‍ای‌ گ‍ل‌
پ‍ی‍چ‍ک‍ه‍ا -- ای‍ران‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
آری‍ان‌پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۰۸-
ارزان‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۳۷-
اس‍دی‌زاده‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۲۲-
ال‍ه‍ی‌ ق‍م‍ش‍ه‌ای‌، م‍ه‍دی‌، ۱۲۸۰- ۱۳۵۲
ب‍ام‍دادی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۷-
دی‌ه‍رت‍و، اوگ‍اس‍ت‌
راش‍د م‍ح‍ص‍ل‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۳۲۱-
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۳۲-
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶
ص‍ارم‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۷-
ف‍رش‍ادف‍ر، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
ل‍ی‍واس‍ت‍و، ت‍ای‌ وو
م‍ج‍ی‍دی‌ن‍س‍ب‌، اح‍م‍د، ۱۳۴۵-
م‍ی‍اح‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۳۵-
ه‍اش‍م‌پ‍ور، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۱-
وودوارد
چ‍ان‍دوک‌، ن‍ی‍را،۱۹۴۷-
 
ناشر:
اش‍رف‍ی‌
ب‍ره‍م‍ن‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍ان‌ رای‍ان‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ رازی‌: طاق‌ ب‍س‍ت‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
روزن‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، آم‍وزش‌ و ت‍روی‍ج‌ ک‍ش‍اورزی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍ز ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌، ن‍ش‍ر آم‍وزش‌ ک‍ش‍اورزی‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ش‍ی‍لات‌ ای‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍روی‍ج‌ و م‍ش‍ارک‍ت‌ م‍ردم‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ن‍ورب‍خ‍ش‌
چ‍اپ‍خ‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تشیع علوی و تشیع صفوی
شریعتی ، علی ، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶ ؛  تهران چاپخش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴، ۹.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مذهب علیه مذهب
شریعتی ، علی ، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶ ؛  تهران چاپخش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴، ۲۲.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جامعه ی مدنی و دولت :کاوشهایی در نظریه ی سیاسی
چاندوک ، نیرا،۱۹۴۷- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۳۳۶‬,‭‌چ۲، ‌ج۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پیامدهای اکولوژیکی تغییر اقلیم
وودوارد ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۹۸۱/۸‬,‭‌ف‍لا۷و۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی گلهای پیازی
دی هرتو، اوگاست ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۴۲۵‬,‭د۹‌ف۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پیچک
راشد محصل ، محمدحسن ، ۱۳۲۱- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۴۱۳‬,‭‌پ۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه ژنتیک و اصلاح نباتات
ارزانی ، احمد، ۱۳۳۷- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۹۸۱‬,‭‌ف‍لا۴و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نوین کشاورزی و منابع طبیعی :شامل تعریف و معادل فارسی واژه های علمی
[تهران ] فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭S‬,‭۴۱۱‬,‭‌ف۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اکولوژی و تاکسونومی گونه های فوزاریوم
صارمی ، حسین ، ۱۳۳۷- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۶۲۵‬,‭‌ف۹،‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز برنامه نویسی [ORP XOF فاکس پرو ]نسخه های ۱ تا ۲/۶( پیشرفته )
سعادت ، سعید، ۱۳۳۲- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌س۷۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد ژنتیک کمی در اصلاح نباتات
فرشادفر، عزت الله ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی : طاق بستان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۴۳۳‬,‭‌ف۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قارچ کشها و کاربرد آنها در کشاورزی
بامدادیان ، علی ، ۱۳۱۷- ؛  تهران برهمند   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۹۵۱/۳‬,‭‌ب۲‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پیشرو آریان پور کاشانی :انگلیسی - فارسی ( شش جلدی )
آریان پور کاشانی ، منوچهر، ۱۳۰۸- ؛  تهران جهان رایانه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭آ۴،‌ف۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه خرما...
هاشم پور، محمد، ۱۳۳۱- ؛  کرج سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی ، نشر آموزش کشاورزی   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۳۶۴‬,‭‍ه۲‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای باکتریایی و قارچی پرندگان
میاحی ، منصور، ۱۳۳۵- ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۹۵‬,‭‌م۹‌ب۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دیوان حکیم الهی قمشه ای
الهی قمشه ای ، مهدی ، ۱۲۸۰- ۱۳۵۲ ؛  [تهران ] روزنه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۵۳‬,‭‌ل۷۸د۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای میگوهای پرورشی
مجیدی نسب ، احمد، ۱۳۴۵- ؛  تهران نوربخش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭SH‬,‭۳۸۰/۶‬,‭‌م۳‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
صید و نوسانات ذخایر
لیواستو، تای وو ؛  تهران شرکت سهامی شیلات ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭SH‬,‭۳۲۸‬,‭‌ل۹‌ص۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف دانش و هنر :شامل ادبیات ، هنر، تاریخ ، جغرافیا، علوم ، فلسفه ، ادیان ، اساطیر و مطالب گوناگون
اسدی زاده ، پرویز، ۱۳۲۲- ؛  تهران اشرفی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭AE‬,‭۳۶‬,‭‌ف‍لا۵د۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پرورش و نگهداری مرغ تخمگذار،شاخه کاردانش رشته پرورش صنعتی طیور
[تهران ] معاونت ترویج و مشارکت مردمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۴۹۰‬,‭‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9