کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‍ی‍اری‌
آف‍ت‍ه‍ا -- م‍ب‍ارزه‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
آم‍ار
آک‍ن‍ه‌ -- ت‍اث‍ر ت‍غ‍ذی‍ه‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ب‍وم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌
خ‍اک‌ -- ن‍م‍ک‍ه‍ا
دام‍ه‍ا -- ت‍غ‍ذی‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
س‍ب‍زی‍ه‍ا -- ک‍ش‍ت‌ و اص‍لاح‌
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲ - ۱۳۵۶ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ص‍ح‍را و ب‍ی‍اب‍ان‌
ف‍راورده‌ه‍ای‌ زراع‍ی‌ -- رش‍د -- ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ف‍راورده‌ه‍ای‌ زراع‍ی‌ -- ع‍وام‍ل‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌
م‍اه‍ی‍ه‍ا -- ارزی‍اب‍ی‌ ذخ‍ای‍ر
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ش‍ت‌ م‍خ‍ل‍وط
گ‍ی‍اه‍ان‌ -- ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ -- م‍واد رش‍دده‍ن‍ده‌
 
پدیدآور:
آرت‍ک‍ا، ری‍چ‍ارد، ۱۹۵۰-
اس‍ک‍راج‌، آل‍ن‌، ۱۹۴۳-
اوس‍طی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۲۳-
ب‍رزگ‍ر، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، ۱۳۳۹-
ت‍ای‍ز، ل‍ی‍ن‍ک‍ل‍ن‌
خ‍ودری‍ان‌
دون‍ی‍ن‌، ل‍وی‍د دی‍وی‍د، ۱۹۰۵-
ری‍اح‍ی‌، ب‍زرگ‍م‍ه‍ر، ۱۳۳۹-
ری‍س‍ن‍ر، ت‍رادی‌
ف‍رش‍ادف‍ر،ع‍زت‌ال‍ه‌
م‍وی‍ل‌، آل‍ن‌
ن‍اطق‍ی‌، داود، ۱۳۳۲-
وان‌ درم‍ی‍ر، ج‍ان‌
ون‌ دری‍ش‌، روی‌، ۱۹۴۸-
پ‍ارس‍ام‍ن‍ش‌، اف‍ش‍ی‍ن‌، ۱۳۴۴-
پ‍ت‍ر، ی‍رژی‌
ک‍ال‍ل‍و
ی‍وس‍ف‍ی‌ اش‍ک‍وری‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۸-
 
ناشر:
ارک‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ طاق‌ ب‍س‍ت‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‌ و ف‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌، اداره‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍ران‌ م‍ح‍م‍ود
س‍خ‍ن‌
ع‍م‍ی‍دی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍ی‍لات‌ ای‍ران‌، م‍دی‍ری‍ت‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍رج‍م‍ان‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ن‍ش‍ر ی‍ادآوران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
درمان جوش ( آکنه )
مویل ، آلن ؛  تهران دانشگران محمود   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RL‬,‭۱۳۱‬,‭‌م۸د۴‬,‭۱۳۷۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شریعتی و نقد سنت
یوسفی اشکوری ، حسن ، ۱۳۲۸- ؛  تهران نشر یادآوران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴‌ی۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خاکهای شور و سدیمی :شناخت و بهروری
برزگر، عبدالرحمن ، ۱۳۳۹- ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۹۵‬,‭‌ب۳۶،‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ 0002 lecxE اکسل ۲۰۰۰]
ریسنر، ترادی ؛  تهران موسسه فرهنگی ترجمان اندیشه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت از زمین :راهبردی برای زندگی پایدار
مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭GF‬,‭۴۱‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روشهای آماری
فرشادفر،عزت اله ؛  کرمانشاه انتشارات طاق بستان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول ارزیابی ذخایر آبزیان =)selpicnirp eht( tnemssessa kcots seirehsiF
پارسامنش ، افشین ، ۱۳۴۴- ؛  تهران موسسه تحقیقات شیلات ایران ، مدیریت اطلاعات علمی و روابط بین الملل   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭SH‬,‭۳۲۹‬,‭‌م۲‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصلاح ژنتیکی سبزیهای زراعی
کاللو ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۳۲۴/۷‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبارزه بیولوژیکی
ون دریش ، روی ، ۱۹۴۸- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۹۷۵‬,‭و۹‌م۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آب و هوا و عملکرد گیاهان زراعی
پتر، یرژی ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۰۰/۵‬,‭‌پ۲آ۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی گیاهی
تایز، لینکلن ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۷۱۱/۲‬,‭‌ت۲،‌ف۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه ساختمان :انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
ریاحی ، بزرگمهر، ۱۳۳۹- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۹‬,‭ر۹و۱۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نامه مصور مهندسی مکانیک و علوم وابسته
اوسطی ، علیرضا، ۱۳۲۳- ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹‬,‭‌ف‍لا۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدلسازی فرآیندهای رشد گیاهان زراعی
خودریان ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۱۲/۵‬,‭‌خ۹‌م۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اکولوژی کشت مخلوط
وان درمیر، جان ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۰۳/۷‬,‭و۲،‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بیوتکنولوژی برای مهندسین " سیستمهای بیولوژیکی در فرآیندهای فنی "
اسکراج ، آلن ، ۱۹۴۳- ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۲۴۸/۲‬,‭‌ف‍لا۴۶‌ب۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آبیاری و مدیریت آب
دونین ، لوید دیوید، ۱۹۰۵- ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران ، اداره انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۱۳‬,‭د۹آ۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مواد تنظیم کننده رشد گیاهی :اصول و کاربرد
آرتکا، ریچارد، ۱۹۵۰- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۷۳۱‬,‭آ۴‌م۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه دام
تبریز عمیدی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵‬,‭‌م۷،‌ت۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی تازه به بیابان
ناطقی ، داود، ۱۳۳۲- ؛  تهران موسسه توسعه روستایی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۷۵‬,‭‌ن۲‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9