کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آل‍ودگ‍ی‌ -- ت‍اث‍ی‍ر ب‍ر م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
ت‍خ‍م‍ی‍ر
ح‍ش‍ره‌ه‍ا -- ری‍خ‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍ش‍ک‍س‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌
دام‍ه‍ا -ت‍غ‍ذی‍ه‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
دام‍پ‍روری‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ک‍وان‍ت‍وم‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌
ع‍ل‍ف‍ه‍ای‌ ه‍رز -- م‍ب‍ارزه‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
غ‍لات‌ -- ب‍ذره‍ا -- ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
چ‍م‍ن‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- ب‍وم‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- ت‍روی‍ج‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ -- ب‍وم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
آل‍ی‍ت‍ری‌، م‍ی‍گ‍ل‌
اگ‍ل‍ی‌، دن‍ی‍س‌
ب‍روان‌، ت‍رن‍س‌ اوس‍ت‍ن‌، ۱۹۵۳-
ب‍ل‍ک‌ب‍رن‌، دون‍ال‍د گ‍ردآورن‍ده‌
راش‍د م‍ح‍ص‍ل‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۳۲۱-
ص‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۲-
ف‍رودی‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۴۵-
ف‍ری‍دم‍ن‌، ب‍ی‍ل‌
ف‍لاح‍ی‍ان‌، اف‍ش‍ی‍ن‌، ۱۳۴۴-
لام‍ع‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۵-
م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌، ک‍م‍ال‌، ۱۳۱۲-
م‍ظاه‍ری‌، داری‍وش‌، ۱۳۲۴-
م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۹-
م‍ه‍ت‍دی‌ ن‍ی‍ا،اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌ م‍ی‍ب‍دی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۱-
پ‍رو
ک‍ردوان‍ی‌، پ‍روی‍ز
گ‍ل‍ی‍س‍م‍ن‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
گ‍وپ‍ت‍ا
ی‍وئ‍ی‍ن‍گ‌ ،وس‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍ان‍ک‍ده‌
ح‍ق‌ ش‍ن‍اس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ن‍ورب‍خ‍ش‌: ن‍ی‍ک‍خ‍وا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای خوراکهای دام و طیور
یوئینگ ،وسلی ؛  رشت حق شناس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵‬,‭‌ی۹،ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین ارزش غذایی مخلوط تفاله تر چغندر قند و باگاس سیلو شده با اوره و ملاس در گوسفند
مهتدی نیا،ابوالقاسم ؛  دانشگاه شهید چمران اهواز:مجتمع آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین ۱۳۸۰
شماره راهنما: پ‌.د.۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رهیافتهای اکولوژیکی مدیریت علفهای هرز
آلیتری ، میگل ؛  (مشهد) دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۶۱۱/۵‬,‭آ۷،ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی کشاورزی نوین
پرو ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۴۹۳‬,‭‌پ۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خشکسالی و راه های مقابله با آن در ایران :آب در کشاورزی ، صنعت و شهر
کردوانی ، پرویز ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۹۲۹/۲۷‬,‭‌ف‍لا۹،‌ک۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر تخمیرهای غذایی
لامع ، حسن ، ۱۳۱۵- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QR‬,‭۱۵۱‬,‭‌ل۲،‌م۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک از دیدگاه ملکولی
بروان ، ترنس اوستن ، ۱۹۵۳- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۴۴۲‬,‭‌ب۴،ژ۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مرفولوژی و آناتومی حشرات
مجتهدزاده ، کمال ، ۱۳۱۲- ؛  مشهد جهانکده   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QL‬,‭۴۹۴‬,‭‌م۳،‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اکولوژی توصیفی و آماری پوشش گیاهی
مقدم ، محمدرضا، ۱۳۱۹- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۹۰۱‬,‭‌م۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
چمن :فناوری ، احداث و نگهداری
فلاحیان ، افشین ، ۱۳۴۴- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۴۳۳‬,‭‌ف۸،‌چ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بیولوژی و کنترل علفهای هرز
راشد محصل ، محمدحسن ، ۱۳۲۱- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۶۱۱/۵‬,‭ر۲،‌ب۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زیست شناخت بذر و عملکرد محصولات دانه ای
اگلی ، دنیس ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۸۹/۴‬,‭‌ف‍لا۷،ز۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بوم شناسی محیط زیست
فریدمن ، بیل ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۵۴۵‬,‭آ۱،‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
زیست شناسی کوانتومی
گوپتا ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۵۱۷‬,‭ز۹،‌گ۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی بیوشیمی کشاورزی :ویژه دانشجویان رشته های دانشکده کشاورزی
صفری ، محمد، ۱۳۳۲- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۸۵‬,‭‌ص۷،‌م۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اگرو اکولوژی
گلیسمن ، استیون ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۸۹/۷‬,‭‌گ۸،‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بنیان ها و تحول فعالیت ها در ترویج کشاورزی
بلک برن ، دونالد گردآورنده ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۴۴‬,‭‌ب۸‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در علوم زیستی با تاکید بر کشاورزی
میرمحمدی میبدی ، علی محمد، ۱۳۴۱- ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۴۰‬,‭آ۲،‌م۹۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی زراعت عمومی
مظاهری ، داریوش ، ۱۳۲۴- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۴۹۳‬,‭‌م۶‌م۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دامپروری عمومی
فرودی ، فرهاد، ۱۳۴۵- ؛  تهران نوربخش : نیکخوا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۶۱‬,‭‌ف۳۷،د۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9