کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ - ض‍دع‍ف‍ون‍ی‌
آش‍ام‍ی‍دن‍ی‍ه‍ا
آف‍ت‍ه‍ا-م‍ب‍ارزه‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
آم‍ار ن‍اپ‍ارام‍ت‍ری‌
آن‍زی‍م‍ه‍ا -ک‍ارب‍رده‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ - ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ -ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
خ‍اک‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌ و آزم‍ای‍ش‌
س‍وه‍ان‌( ش‍ی‍ری‍ن‍ی‌)
ع‍ل‍وم‌ - ای‍ران‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ع‍ن‍ص‍ره‍ای‌ ک‍م‌ م‍ق‍دار
ق‍ن‍د وش‍ک‍ر - ت‍ول‍ی‍د وت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ دام‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌- دان‍ش‌ ب‍وم‍ی‌
ک‍ن‍س‍روس‍ازی‌
ک‍ی‍وی‌( م‍ی‍وه‌)
گ‍ردو -پ‍رورش‌ و ت‍ک‍ث‍ی‍ر
گ‍وس‍ف‍ن‍دداری‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌
 
پدیدآور:
آپ‍ه‍وف‌ ،ن‍ورم‍ن‌ ت‍ام‍س‌ ،۱۹۴۰ -م‌.
ام‍ی‍ری‌ اردک‍ان‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د،۱۳۴۹-
ت‍اک‍ر،گ‍رگ‍وری‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ،م‍ج‍ت‍ب‍ی‌،۱۳۶۰-
ج‍لال‍ی‌ زن‍وز،م‍ی‍رج‍م‍ال‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ،ی‍ع‍ق‍وب‌
ح‍ص‍اری‌ ،ج‍واد،۱۳۵۱-
رج‍ح‍ان‌ ،م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ،۱۳۱۰-
رض‍ازاده‌ ب‍ای‍ی‌ ،ف‍ری‍دال‍دی‍ن‌ ،۱۳۵۱-
ش‍ی‍خ‌ الاس‍لام‍ی‌ ،رض‍ا،۱۳۲۰-
ص‍ارم‍ی‌ ،ح‍س‍ی‍ن‌ ،۱۳۳۷
ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌ ،ج‍واد،۱۳۳۲
ق‍ان‍ع‍ی‌ راد،م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌ ،۱۳۳۴-
م‍رت‍ن‍س‌ ،ت‍وم‍اس‌ راب‍رت‌ ،۱۹۳۰ -م‌.
م‍ق‍ص‍ودل‍و،ی‍ح‍ی‍ی‌ ،۱۳۳۹-
م‍ق‍ص‍ودی‌،ش‍ه‍رام‌ ،۱۳۵۳-
واع‍ظی‌ ،ف‍روغ‌ ،۱۳۳۴-
وح‍دت‍ی‌ ،ک‍ورش‌،۱۳۵۰-
ک‍ری‍ش‍ن‍ا،آن‍ی‍رود،۱۹۵۸-
 
ناشر:
خ‍ان‍ی‍ران‌
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
ذان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
س‍ه‌ اس‍ت‍اد
ع‍ل‍وی‌
ف‍رازان‌
ف‍رازان‌:وزارت‌ ج‍ه‍اد ک‍ش‍اورزی‌ ،م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
م‍ول‍ف‌
ن‍دای‌ ض‍ح‍ی‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ک‍ش‍اورزی‌
وزارت‌ ج‍ه‍اد ک‍ش‍اورزی‌ ،م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ ،ف‍رازان‌
پ‍رت‍و واق‍ع‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
صنایع کنسروسازی : اصول و کاربردها
حصاری ،جواد،۱۳۵۱- ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۳۷۱/۳‬,‭‌ح۶‌ص۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
غنی سازی مواد غذایی با ریزمغذیها
تهران نشر علوم کشاورزی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۵۳۴‬,‭‌غ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
احداث خزانه و پیوند گردو
وحدتی ،کورش ،۱۳۵۰- ؛  تهران خانیران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۴۰۱‬,‭‌گ۴و۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دلایلی برای امیدواری : تجارب آموزنده در توسعه روستایی
کریشنا،آنیرود،۱۹۵۸- ؛  تهران فرازان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۹۸۱‬,‭‌ت۸‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ،مفاهیم و مطالعات دانش بومی کشاورزی
امیری اردکانی ،محمد،۱۳۴۹- ؛  تهران فرازان :وزارت جهاد کشاورزی ،مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭S‬,‭۴۹۴/۵‬,‭د ۲،‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قارچها و کنترل بیولوژیک آفات ،بیمارگرها و علفهای هرز
صارمی ،حسین ،۱۳۳۷ ؛  زنجان دانشگاه زنجان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۹۷۵‬,‭‌ص۲،‌ق۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دلایلی برای موفقیت : یادگیری از تجارب آموزنده در توسعه روستایی
آپهوف ،نورمن تامس ،۱۹۴۰ -م . ؛  تهران وزارت جهاد کشاورزی ،مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی ،فرازان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۹۸۱‬,‭NH،/‌ت۹آ۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ناهمزمانی دانش : روابط علم و نظامهای اجتماعی - اقتصادی در ایران
قانعی راد،محمدامین ،۱۳۳۴- ؛  تهران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۷۵/۵۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول نوین پرورش گوسفند
جلالی زنوز،میرجمال ؛  تهران پرتو واقعه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۷۶/۲‬,‭‌ج۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فن آوری تولیدنوشابه های گازدار:نوشابه های ورزشی ،غنی شده ،سلامتی بخش ،ماءالشعیر،آبهای معدنی ،آب میوه های گازدار
مقصودی ،شهرام ،۱۳۵۳- ؛  تهران نشر علوم کشاورزی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۸۱۵‬,‭‌م۷‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آنزیمها در صنایع غذایی
تاکر،گرگوری ؛  مشهد ذانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۴۵۶‬,‭آ۸‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی تولید سوهان
مقصودلو،یحیی ،۱۳۳۹- ؛  تهران نشر علوم کشاورزی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۷۹۱‬,‭‌م۶۸د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی قند
شیخ الاسلامی ،رضا،۱۳۲۰- ؛  تهران مولف   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۳۸۲‬,‭‌ش۹‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آمار ناپارامتریک : روش تحقیق و نرم افزارآماری [0.01ssps اس .پی .اس .اس .۱۰]
حسینی ،یعقوب ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۸‬,‭‌ح۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
چکیده نکات برتر و برجسته کتاب دارو و درمان گیاهی
رجحان ،محمدصادق ،۱۳۱۰- ؛  تهران علوی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۶۴‬,‭ر۳‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کیوی : فیزیولوژی و تکنولوژی ،صنایع تبدیلی و اصول نگهداری در سردخانه
عابدینی ،جواد،۱۳۳۲ ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۳۷۹‬,‭‌ک۹‌ع۱۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مقررات گندزدایی آب و بهره برداری از گندزداها
واعظی ،فروغ ،۱۳۳۴- ؛  تهران سه استاد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۵۹‬,‭و۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد ژنتیک در علوم دامی
رضازاده بایی ،فریدالدین ،۱۳۵۱- ؛  تهران نشر علوم کشاورزی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۷۵۶/۵‬,‭ر۶‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روش های تجزیه خاک : نمونه بردلری و تجزیه های مهم فیزیکی و شیمیایی با تاکید بر اصول تئوری و کاربردی
جعفری حقیقی ،مجتبی ،۱۳۶۰- ؛  ساری ندای ضحی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۹۳‬,‭‌ج۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک کاربردی : تحقیق در آزمایشگاه
مرتنس ،توماس رابرت ،۱۹۳۰ -م . ؛  تهران نشر علوم کشاورزی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۴۴۰/۵‬,‭‌م۴ژ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9