کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‍ش‍وی‍ی‌
ب‍ازار آت‍ی‌
ب‍رن‍ج‌
ت‍وزی‍ع‌ در آم‍د
خ‍ص‍و ص‍ی‍ات‌ پ‍س‍ت‍ی‌ و ب‍ل‍ن‍دی‌
س‍ی‍ب‌
ش‍ی‍ر
ض‍رای‍ب‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ع‍دس‌
ع‍ل‍ف‍ه‍ای‌ چ‍م‍ن‍ی‌ چ‍ن‍د س‍ال‍ه‌
م‍ن‍ح‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ه‍م‍دم‍ا
ن‍ان‌
ن‍خ‍ود
چ‍رخ‍ه‌ زی‍س‍ت‍ی‌
گ‍ل‍رن‍گ‌
گ‍وج‍ه‌ ف‍رن‍گ‍ی‌
ی‍ون‍ج‍ه‌
 
پدیدآور:
آگ‍اه‌ ،م‍ح‍م‍د ج‍واد
اب‍وذری‌ گ‍زاف‍رودی‌،اب‍وذر
ای‍وب‍ی‌ ،ش‍م‍س‌ ال‍ل‍ه‌
ب‍اق‍ری‌ م‍ف‍ی‍دی‌ ،م‍ری‍م‌
ب‍رات‍ی‌ ،ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ب‍رج‍ی‌ ،م‍ح‍س‍ن‌
ب‍ه‍ار،م‍س‍ع‍ود ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌ م‍ق‍دم‌ ،م‍ه‍دی‌
ح‍ی‍دری‌ ،ب‍ه‍رام‌ س‍ی‍د ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
خ‍اک‍س‍اری‌ ،وح‍ی‍د
رض‍وی‌ ،م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ص‍ال‍ح‍ی‌ ف‍ر،م‍ان‍ی‍ا
طال‍ب‍ی‌ ب‍داف‌ ،م‍ج‍ی‍د
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌ ع‍زت‌ آب‍ادی‌ ،م‍ح‍م‍د
م‍ح‍م‍د ش‍اه‍دی‌
م‍ح‍م‍دی‌،غ‍لام‍رض‍ا
م‍ص‍ب‍اح‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
م‍ی‍ر م‍ه‍دوی‌ چ‍اب‍ک‌ ،اب‍ول‍ح‍س‍ن‌
پ‍ی‍روزی‌ ف‍رد، م‍ی‍رخ‍ل‍ی‍ل‌
ک‍لاه‍دوز ش‍اه‍رودی‌ ،ج‍لال‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
مقاله فارسی
 
 
بر آورد نسبت های تامین در بازارهای آتی و اختیار معامله محصولات کشاورزی در ایران و شناخت عوامل موثر برآن ( مطالعه موردی پسته )
عبداللهی عزت آبادی ،محمد ؛  تابستان ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱م‌- ۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله فارسی
 
 
بررسی و ضعیت توزیع در آمد در بین خانوارهای روستایی شهرستان قو چان
براتی ،علی اکبر ؛  تابستان ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۲م‌- ۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله فارسی
 
 
تنوع ژنتیکی درون و بین گونه های علف های چمنی چند ساله با استفاده از نشانگر مولکولی PLFA
طالبی بداف ،مجید ؛  تابستان ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۳م‌- ۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
ارزیابی توان لینگو سلولز برخی از باکتری های جدا شده از انواع خاک و مواد در حال پوسیدگی
برجی ،محسن ؛  تابستان ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۴م‌- ۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
ارزیابی مدل های رایانه ای PAWS وCHCAEL در آبشویی مزرعه ای املاح خاک در منطقه چاه افضل استان یزد
خاکساری ،وحید ؛  تابستان ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۵م‌- ۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
مقایسه توانایی گره سازی جدائه های ریبوزومی توده های بومی عدس تحت تنش خشکی
باقری مفیدی ،مریم ؛  ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۶م‌- ۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله فارسی
 
 
برآورد خصوصیات افق سطحی خاک با استفاده از مدل رقومی پستی و بلندی زمین ( مطالعه موردی بخشی از حوزه آبخیز مهر سبزه وار استان خراسان *
ایوبی ،شمس الله ؛  ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۷م‌- ۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
مطالعه هم بستگی صفات زراعی و تجزیه علیت در برنج
ابوذری گزافرودی ،ابوذر ؛  ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۸م‌- ۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
تاثیر محدودیت آب بر عملکرد سه رقم نخود
محمدی ،غلامرضا ؛  ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۹م‌-۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل دای آلل به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه و اجزای آن در گندم نان
حیدری ،بهرام سید علی محمد ؛  ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۰م‌- ۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله فارسی
 
 
ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های بومی یونجه ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره STSE
بهار،مسعود علی اکبر ؛  ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۱م‌- ۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله فارسی
 
 
ارزیابی ژنوتیپ های تحت تنش رطوبتی در شرایط کنترل شده و مزرعه
جمشیدی مقدم ،مهدی ؛  ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۲م‌- ۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مقاله فارسی
 
 
برآورد ضرایب اقتصادی صفات تولید شیر و طول عمر در گرایش حداقل هزینه ودر محدودیت کل نهاده در سه گاوداری هلشتاین
میر مهدوی چابک ،ابولحسن ؛  ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳م‌- ۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله فارسی
 
 
تاثیر استفاده از نخود خام ، پخته و خیسانده شده بر عملکرد جوجه های گوشتی
آگاه ،محمد جواد ؛  ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۴م‌- ۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مقاله فارسی
 
 
بررسی اثر فشار بر کارایی و گرفتگی غشا در عمل فراپالایش شیر
رضوی ،محمد علی ؛  ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۵م‌- ۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مقاله فارسی
 
 
فرمولاسیون سس سیب متناسب با ذائقه ایرانی
مصباحی ، غلامرضا ؛  ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۶م‌- ۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مقاله فارسی
 
 
بررسی منحنی های همدمای جذب و دفع رطوبتی بذر ذرت ( هیبریدهای تری وی کراس ۶۴۷ و سینگل کراس ۷۰۴)
محمد شاهدی ؛  ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۷م‌- ۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مقاله فارسی
 
 
بررسی اثرات استفاده از درصدهای مختلف آرد یولاف و چربی اضافی در فرمولاسیون تهیه نان بر خصوصیات حسی و بیاتی بافت نان
صالحی فر،مانیا ؛  ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۸م‌- ۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مقاله فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر بر جذب دی اکسید گوگرد در گوجه فرنگی های آماده شده برا ی خشک کردن آفتابی
پیروزی فرد، میرخلیل ؛  ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۹م‌- ۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مقاله فارسی
 
 
بررسی آزمایشگاهی چرخه زیستی و میزان تغذیه سوسک شکارگر سپردار واوی پسته
کلاهدوز شاهرودی ،جلال ؛  ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۲۰م‌- ۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9