کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍دم‍ات‌ م‍رج‍ع‌
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
پ‍ای‍ان‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
پ‍س‍ت‍ه‌--ای‍ران‌-- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
ک‍ش‍اورزی‌- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌-آزم‍ون‍ه‍اوت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ،روح‌ ال‍ه‌
ث‍اب‍ت‌ م‍ق‍دم‌ ، ح‍س‍ن‌
ح‍ق‍دوس‍ت‌ ،ع‍ادل‍ه‌
داراب‍ی‌ ،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ش‍ک‍ری‍زدان‌ ،پ‍ری‍س‍ا
ص‍ب‍اغ‌ زاده‌ ، م‍ج‍ی‍د
ص‍در،آی‍ه‌ س‍ادات‌
ع‍ن‍اف‍ج‍ه‌ ، زی‍ن‍ب‌
ف‍اص‍ل‍ه‌ ج‍ه‍رم‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د
ل‍طف‍ی‌ ج‍لال‌ آب‍ادی‌ ، ام‍ی‍ن‌
م‍ح‍م‍دی‌ ،م‍ه‍س‍ا
م‍ع‍ادی‌ ، ب‍ی‍ت‍ا
م‍ه‍س‍ت‍ی‌،پ‍ی‍م‍ان‌
م‍ی‍رم‍وم‍ن‍ی‌ ،م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ه‍اش‍م‍ی‌ پ‍ور،ان‍س‍ی‍ه‌
پ‍اس‍الار، پ‍روی‍ن‌، ۱۳۳۳-
چ‍ع‍ب‌ ،ع‍ب‍دال‍ن‍ور
ک‍ت‍س‌ ،وی‍ل‍ی‍ام‌ ای‌A mailliW,staK
ک‍ل‍ه‍ری‌ ،ج‍واد
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ،واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ رازی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍ت‍اب‌ ج‍وان‍ان‌ ،ن‍ش‍رپ‍ردازش‌
ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی
پاسالار، پروین ، ۱۳۳۳- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۵۱۴/۲‬,‭‌پ۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی پسته
مهستی ،پیمان ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۵۹‬,‭‌پ۵۳‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین قابلیت هضم ،تعادل ازت ومجموع مواد مغذی قابل هضم جیره های حاوی سطوح مختلف پیت عمل آوری شده با بخار آب در گوسفند عربی
شکریزدان ،پریسا ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌.د.۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر جیره های حاوی سطوح مختلف پیت هیدرولیزشده روی عملکرد وخصوصیات لاشه بره های پرواری عربی
هاشمی پور،انسیه ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌.د.۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی چند شکلی ژن بوتیروفیلین در گاوهای نجدی بااستفاده از تکنیک PLFR-RCP وارتباط آن باصفات تولیدی
صدر،آیه سادات ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌.د.۳۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
برآورد ضریب اقتصادی گوسفند عربی با استفاده از مدل زیست - اقتصادی
حقدوست ،عادله ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌.د.۴۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر پیت باگاس عمل آوری شده با بخارآب برعملکرد گوسفندان لری خوزستان
ابراهیمی ،روح اله ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌.د.۴۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر سطوح مختلف پیت باگاس هیدرولیز شده برعملکرد بزهای بومی استان خوزستان
فاصله جهرمی ،محمد ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌.د.۵۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی چند شکلی ژن کالپاستاتین گوسفندان عربی بااستفاده از تکنیک PLFR- RCP وارتباط آن باصفات تولیدی
محمدی ،مهسا ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌.د.۶۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی آزمایشکاهی
میرمومنی ،محمدحسین ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۵۱۴/۲‬,‭‌م ۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای روش تحقیق وپژوهشهای کاربردی ( برای دانشجویات دامپزشکی وعلوم دامی )
کرمانشاه دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۷۸۲‬,‭ر۲۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پلی مورفیسم ژن هورمون رشد بااستفاده از تکنیک PLFR-RCP درجمعیت مرغ بومی استان خوزستان
دارابی ،علیرضا ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌.د.۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین سطوح مطلوب استفاده از پیت باگاس هیدرولیز شده روی عملکرد وخصوصیات لاشه گوساله های پرواری دو رگ
صباغ زاده ، مجید ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌.د.۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر سطوح ومنابع مختلف شوری وتلقیح میکوریزایی بر روی مولفه های رشد کمی شبدر برسیم وجذب فسفر
معادی ، بیتا ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌.ز.۱۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی
کتس ،ویلیام ای A mailliW,staK ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۱‬,‭‌ک۲‌م۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر ارتفاع آب کرت بر دمای آب وبرخی از خصوصیات فیزیولوژیکی وزراعی ارقام برنج در منطقه اهواز
لطفی جلال آبادی ، امین ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌.ز.۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر جمعیت گیاهی بر پتانسیل رقابتی ذرت دانه ای )syam aeZ( باجمعیت طبیعی علف های هرز
چعب ،عبدالنور ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌.ز.۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
کنترل خردل وحشی )sisnevra sipaniS(با استفاده از تراکم های متفاوت کلزا )supan acissarB( رقم هایولا۴۰۱
عنافجه ، زینب ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌.ز.۱۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر تاریخ کاشت وتراکم بذر بر عملکرد واجزاء عملکرد جو تحت ژنوتیپ 61-18-BHV در شرایط آب وهوایی اهواز
ثابت مقدم ، حسن ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌.ز.۴۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی ( زراعت )
کلهری ،جواد ؛  تهران کتاب جوانان ،نشرپردازش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۳۵‬,‭‌ک ۷۸۵‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9