کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
پایان نامه فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ی‍اف‌
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
پ‍ای‍ان‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
پ‍ای‍ان‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
پ‍ای‍ان‍ام‍ه‌ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
گ‍او ه‍ل‍ش‍ت‍ای‍ن‌
 
پدیدآور:
آذر ف‍رد،ف‍ض‍ل‌ ال‍ه‌
اع‍ظم‍ی‌ ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌ ،ت‍ورج‌
ب‍ی‍گ‍ی‌ ن‍ص‍ی‍ری‌ ،م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
ح‍ی‍دری‌ ،خ‍دی‍ج‍ه‌
رام‍ش‍ی‌ ،ف‍اض‍ل‌
رح‍م‍ان‍ی‌ ،ح‍س‍ن‌
رض‍ای‍ی‌ ون‍د ،ح‍س‍ن‌
ش‍اد م‍ن‍ش‌ ،ع‍ل‍ی‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ س‍روس‍ت‍ان‍ی‌ ،طاه‍ره‌
ش‍ک‍ری‍زدان‌ ،پ‍ری‍س‍ا
ع‍ال‍م‍ی‌ ،ف‍اطم‍ه‌
ع‍طر چ‍ی‍ان‌ ،ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ق‍ره‌ ق‍ان‍ی‌ ،ی‍ع‍ق‍وب‌
م‍ش‍ت‍اق‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
م‍ه‍ت‍دی‌ ن‍ی‍ا،اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ه‍ی‍ان‌ ،ش‍ه‍لا
ن‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌ ،آرس‍س‍ی‍س‌
ه‍اش‍م‍ی‌ پ‍ور،ان‍س‍ی‍ه‌
ه‍وش‍م‍ن‍دی‌ ،ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
ی‍ار اح‍م‍دی‌ ،ب‍ه‍روز
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین ارزش غذایی مخلوط تفاله تر چغندر قند و باگاس سیلو شده با اوره و ملاس در گوسفند
مهتدی نیا،ابوالقاسم ؛  دانشگاه شهید چمران اهواز:مجتمع آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین ۱۳۸۰
شماره راهنما: پ‌.د.۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی عملکرد اسپرم های داخلی وخارجی در تولید شیر گاوهای هلشتاین استان های جنوب وجنوب غرب کشور
قره قانی ،یعقوب ؛  دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین ۱۳۸۵
شماره راهنما: پ‌.د.۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر جیره های حاوی منابع مختلف مکمل پروتئینی بر عمل کرد و وضعیت لاشه بره های نرپرواری نژاد عربی
آذر فرد،فضل اله ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۲
شماره راهنما: پ‌.د.۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین قابلیت هضم ،تعادل ازت ومجموع مواد مغذی قابل هضم جیره های حاوی سطوح مختلف پیت عمل آوری شده با بخار آب در گوسفند عربی
شکریزدان ،پریسا ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌.د.۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
برسی اثر سن برروی قطر وطول الیاف ،درصد چربی وراندمان پشم گوسفندان لری
یار احمدی ،بهروز ؛  دانشگاه رامین ۱۳۷۹
شماره راهنما: پ‌.د.۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
استفاده ازجو بدون پوشینه با آنزیم یا بدون آنزیم بجای ذرت درجیره غذایی جوجه های گوشتی
عطر چیان ،علی اصغر ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۰
شماره راهنما: پ‌.د.۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر جیره های حاوی سطوح مختلف پیت هیدرولیزشده روی عملکرد وخصوصیات لاشه بره های پرواری عربی
هاشمی پور،انسیه ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌.د.۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر سطوح مختلف انرژی وپروتئین بر عملکرد پرواری شتر
شاد منش ،علی ؛  دانشگاه رامین ۱۳۷۷
شماره راهنما: پ‌.د.۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر منابع مختلف مکمل پروتئینی بر عملکرد ،تعادل ازت وارزش بیولوژیکی پروتئین در بره های شیر خوار
هوشمندی ،علی محمد ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۲
شماره راهنما: پ‌.د.۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر جیره های پلت شده وآردی به همراه سطوح مختلف آنزیم بیورایم در عملکرد جوجه های گوشتی
شفیعی سروستانی ،طاهره ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۵
شماره راهنما: پ‌.د.۱۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر یونوفرهای موننزین ولازالوسید برعملکرد رشد وخصوصیات لاشه بره های پرواری نژاد عربی
حیدری ،خدیجه ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۵
شماره راهنما: پ‌.د.۱۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی قابل متابولیسم )nEMT'EMT'nEMA'EMA( واریته های باقلا و مقایسه آن باCRN
رحمانی ،حسن ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۱
شماره راهنما: پ‌.د.۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی عملکرد اسپرم های داخلی وخارجی در تولید شیر گاوهای هلشتاین استانهای گیلان ،مازندران وگلستان
نعمت الهیان ،شهلا ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۳
شماره راهنما: پ‌.د.۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی استفاده از ضایعت نان درجیره جوجه های گوشتی
مشتاقیان ، محمد ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۰
شماره راهنما: پ‌.د.۱۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ظرفیت ژنتیکی وتولیدی چهار لاین مرغ گوشتی
بیگی نصیری ،محمد تقی ؛  دانشگاه رامین ۱۳۶۹
شماره راهنما: پ‌.د.۱۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات استفاده از جیره مرطوب برعملکرد جوجه های گوشتی پس از محدودیت غذایی دردوره رشد جبرانی
رامشی ،فاضل ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۲
شماره راهنما: پ‌.د.۱۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رشد جبرانی در بره ( گوسفند عربی )
رضایی وند ،حسن ؛  دانشگاه رامین ۱۳۷۹
شماره راهنما: پ‌.د.۱۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین ترکیبات شیمیایی منابع خوراکی دام وطیور استان لرستان
اعظمی کردستانی ،تورج ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۱
شماره راهنما: پ‌.د.۱۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر سیر به عنوان مکمل برروی رشد ومرگ ومیر جوجه های گوشتی
نیستانی ،آرسسیس ؛  دانشکاه رامین ۱۳۸۱
شماره راهنما: پ‌.د.۱۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر پروبیوتیکهای برصفات تولیدی وفاکتورهای خونی مرغهای تخم گذاری تجاری
عالمی ،فاطمه ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۳
شماره راهنما: پ‌.د.۲۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9