کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍م‍ی‍ت‌، چ‍ارل‍ز م‍ای‍ک‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ -- م‍ق‍اوم‍ت‌ در ب‍راب‍ر ح‍ش‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
اس‍م‍ی‍ت‌، چ‍ارل‍ز م‍ای‍ک‍ل‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت گیاهان به حشرات
اسمیت ، چارلز مایکل ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۹۳۳/۲‬,‭‌ف‍لا۵،‌م۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک