کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍م‍دن‌ -- ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍دل‍س‌ -ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ت‍م‍دن‌ -- ت‍اری‍خ‌
ت‍م‍دن‌ -ت‍اری‍خ‌
ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ی‍ون‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌--از آغ‍از ت‍ا۱۴۶ ق‌.م‌
 
پدیدآور:
ت‍اف‍ل‍ر، آل‍وی‍ن‌،۱۹۲۷-
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌،ع‍ل‍ی‌
ق‍رب‍ان‍ی‌ لاه‍ی‍ج‍ی‌، زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌، ۱۳۱۴-
م‍ال‍ه‌، آل‍ب‍ر
م‍ت‍ز، آدام‌، ۱۸۶۹- ۱۹۱۷
ن‍ه‍رو، ج‍واه‍ر ل‍ع‍ل‌، ۱۸۸۹- ۱۹۶۴
وات‌،وی‍ل‍ی‍ام‌ م‍ون‍ت‍گ‍وم‍ری‌
ک‍رت‍ی‍س‌، وس‍ت‍ا س‌.، ۱۳۳۰-
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌ ؛ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
ق‍ل‍م‌
ن‍ش‍ر ف‍اخ‍ت‍ه‌
ن‍گ‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تمدن
شریعتی ، علی ، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶ ؛  تهران قلم   ، ۱۳۶۱،۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴، ۱۱.۱۲.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری ، یا، رنسانس اسلامی
متز، آدام ، ۱۸۶۹- ۱۹۱۷ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۸۵/۲۶/ ‌م ۲‌ت۸‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی بتاریخ جهان
نهرو، جواهر لعل ، ۱۸۸۹- ۱۹۶۴ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۱،۱۳۳۸
شماره راهنما: ‭D‬,‭۲۱‬,‭‌ن۹‌ن۸‬,‭۱۳۳۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
قربانی لاهیجی ، زین العابدین ، ۱۳۱۴- ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۵/۶۲‬,‭‌ق۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ملل شرق و یونان
ماله ، آلبر ؛  تهران دنیای کتاب ؛نشر علم   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭D‬,‭۲۱‬,‭‌م۲‌ت۱‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اسپانیای اسلامی
وات ،ویلیام مونتگومری ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭D‬,‭۱۹۹/۳‬,‭‌ف‍لا۵و۳‬,‭۱۳۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تمدن و فرهنگ
شریعتی ،علی ؛ 
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۹‬,‭‌ت ۸‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
موج سوم
تافلر، آلوین ،۱۹۲۷- ؛  تهران نشر فاخته   ، ۱۳۷۵،۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۱۷/۵‬,‭‌ت۲،‌م۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تولد یک امپراطوری (کوروش و داریوش معماران سلسله هخامنشی )
کرتیس ، وستا س .، ۱۳۳۰- ؛  تهران نگارستان کتاب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‌ک۳۵‌ت۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک