کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍وم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ح‍ب‍وب‍ات‌
ف‍راورده‌ه‍ای‌ زراع‍ی‌ -- اص‍لاح‌
ک‍وده‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ده‍ق‍ان‍ی‍ان‌، س‍ی‍اوش‌، ۱۳۱۲-
س‍وب‍ا رائ‍و، ن‍ان‍ج‍اپ‍ا ش‍ام‍ان‍ا، ۱۹۲۶-
ک‍الاوی‌، م‍ی‍چ‍ل‌ ب‍رت‌، ۱۹۶۰-
ک‍وچ‍ک‍ی‌، ع‍وض‌، ۱۳۲۶-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌. واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کودهای بیولوژیکی در کشاورزی پایدار
سوبا رائو، نانجاپا شامانا، ۱۹۲۶- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۵۴/۵‬,‭‌س۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصلاح نباتات در کشاورزی پایدار
کالاوی ، میچل برت ، ۱۹۶۰- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی . واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۰۶‬,‭‌ف‍لا۶‌ک۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد اکولوژیک و اقتصاد کشاورزی ارگانیک
دهقانیان ، سیاوش ، ۱۳۱۲- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۷۹‬,‭‌ب۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زراعت حبوبات
کوچکی ، عوض ، ۱۳۲۶- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۷۷‬,‭‌ح۲،‌ک۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک