کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آف‍ت‍ه‍ا -- م‍ب‍ارزه‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ب‍وم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دی‍م‍ک‍اری‌
س‍ب‍زی‍ه‍ا -- ک‍ش‍ت‌ و اص‍لاح‌
ع‍دس‌
ع‍ل‍ف‍ه‍ای‌ ه‍رز
ع‍ل‍ف‍ه‍ای‌ ه‍رز -- ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
غ‍لات‌
ف‍راورده‌ه‍ای‌ زراع‍ی‌ -- اص‍لاح‌
ف‍راورده‌ه‍ای‌ زراع‍ی‌ -- ع‍وام‍ل‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌
ف‍راورده‌ه‍ای‌ زراع‍ی‌ و آب‌
پ‍ی‍ازه‍ای‌ گ‍ل‌
پ‍ی‍چ‍ک‍ه‍ا -- ای‍ران‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌ پ‍ای‍دار
ک‍وده‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌
گ‍وج‍ه‌ ف‍رن‍گ‍ی‌ -- پ‍رورش‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ -- م‍ق‍اوم‍ت‌ در ب‍راب‍ر ح‍ش‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ارزان‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۳۷-
اس‍ت‍وس‍ک‍ف‌، ن‍ی‍ل‌، ۱۹۳۴-
اس‍م‍ی‍ت‌، چ‍ارل‍ز م‍ای‍ک‍ل‌
ت‍ی‌ی‍ر، ای‍وان‌ دی‍ل‌،۱۹۳۱-
دی‌ه‍رت‍و، اوگ‍اس‍ت‌
راش‍د م‍ح‍ص‍ل‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۳۲۱-
راش‍د م‍ح‍ص‍ل‌، م‍ح‍م‍دم‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
س‍وب‍ا رائ‍و، ن‍ان‍ج‍اپ‍ا ش‍ام‍ان‍ا، ۱۹۲۶-
ف‍لاح‍ت‍ی‌ رس‍ت‍گ‍ار، م‍اه‍رخ‌، ۱۳۱۷-
ق‍ش‍م‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۳-
م‍طی‍ع‍ی‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۵-
ه‍ت‍ف‍ی‍ل‍د، ج‍ری‌
وب‌، ک‍ال‍ی‍ن‌، ۱۹۵۴-
ون‌ دری‍ش‌، روی‌، ۱۹۴۸-
پ‍ت‍ر، ی‍رژی‌
ک‍اب‌، ان‍درو
ک‍الاوی‌، م‍ی‍چ‍ل‌ ب‍رت‌، ۱۹۶۰-
ک‍ال‍ل‍و
گ‍وپ‍ت‍ا
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌. واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
مکانیسم های توارثی مقاومت
فلاحتی رستگار، ماهرخ ، ۱۳۱۷- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۲۳/۵۷‬,‭‌ف۸،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کودهای بیولوژیکی در کشاورزی پایدار
سوبا رائو، نانجاپا شامانا، ۱۹۲۶- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۵۴/۵‬,‭‌س۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت گیاهان به حشرات
اسمیت ، چارلز مایکل ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۹۳۳/۲‬,‭‌ف‍لا۵،‌م۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظامهای کشاورزی پایدار
هتفیلد، جری ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭S‬,‭۴۹۴/۵‬,‭‌ک۵۲‍ه۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت علمی علفهای هرز
راشد محصل ، محمدمحسن ، ۱۳۲۱ - ، گردآورنده و مترجم ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۶۱۱‬,‭ر۲۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای اقتصادی ایران ( صنایع )
مطیعی لنگرودی ، حسن ، ۱۳۲۵- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭‌م۵۸‌ج۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی گلهای پیازی
دی هرتو، اوگاست ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۴۲۵‬,‭د۹‌ف۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
به زراعی و به نژادی در زراعت دیم
گوپتا ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۱۰‬,‭‌گ۹‌ب۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پیچک
راشد محصل ، محمدحسن ، ۱۳۲۱- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۴۱۳‬,‭‌پ۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصلاح نباتات در کشاورزی پایدار
کالاوی ، میچل برت ، ۱۹۶۰- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی . واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۰۶‬,‭‌ف‍لا۶‌ک۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه ژنتیک و اصلاح نباتات
ارزانی ، احمد، ۱۳۳۷- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۹۸۱‬,‭‌ف‍لا۴و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
گوجه فرنگی صنعتی :از کاشت تا برداشت
قشم ، رحمت الله ، ۱۳۴۳- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۳۴۹‬,‭‌ق۵،‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت از زمین :راهبردی برای زندگی پایدار
مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭GF‬,‭۴۱‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
زراعت غلات
استوسکف ، نیل ، ۱۹۳۴- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۸۹‬,‭‌ف‍لا۵ز۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
رابطه آب و خاک در گیاهان زراعی
تی یر، ایوان دیل ،۱۹۳۱- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۸۵/۶‬,‭‌ت۹ر۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصلاح ژنتیکی سبزیهای زراعی
کاللو ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۳۲۴/۷‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
علفکش ها و فیزیولوژی گیاهی
کاب ، اندرو ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۶۱۱‬,‭‌ک۲،‌ع۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
زراعت و اصلاح عدس
وب ، کالین ، ۱۹۵۴- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۳۵۱‬,‭‌ع۴و۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبارزه بیولوژیکی
ون دریش ، روی ، ۱۹۴۸- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۹۷۵‬,‭و۹‌م۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آب و هوا و عملکرد گیاهان زراعی
پتر، یرژی ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۰۰/۵‬,‭‌پ۲آ۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7