کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍ران‌ م‍ح‍م‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍م‌
آک‍ن‍ه‌ -- ت‍اث‍ر ت‍غ‍ذی‍ه‌
روده‌ ت‍ح‍ری‍ک‌پ‍ذی‍ر -- رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍ی‌، ج‍ون‌
م‍وی‍ل‌، آل‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍ران‌ م‍ح‍م‍ود
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درمان جوش ( آکنه )
مویل ، آلن ؛  تهران دانشگران محمود   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RL‬,‭۱۳۱‬,‭‌م۸د۴‬,‭۱۳۷۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شفای طبیعی :آسم و تب یونجه
مویل ، آلن ؛  تهران دانشگران محمود   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۹۱‬,‭‌م۸‌ش۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ناهنجاریهای دستگاه گوارش و دردهای شکمی " کولیت :"درمان موثر با هدایای طبیعت
لی ، جون ؛  تهران دانشگران محمود   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۶۲‬,‭ر۹‌ل۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک