کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍وب‍ا رائ‍و، ن‍ان‍ج‍اپ‍ا ش‍ام‍ان‍ا، ۱۹۲۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍اک‌ -- م‍ی‍ک‍رب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍وده‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍وب‍ا رائ‍و، ن‍ان‍ج‍اپ‍ا ش‍ام‍ان‍ا، ۱۹۲۶ - م‌
س‍وب‍ا رائ‍و، ن‍ان‍ج‍اپ‍ا ش‍ام‍ان‍ا، ۱۹۲۶-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کودهای بیولوژیکی در کشاورزی پایدار
سوبا رائو، نانجاپا شامانا، ۱۹۲۶- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۵۴/۵‬,‭‌س۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی خاک :ریزموجودات و رشد گیاهان
سوبا رائو، نانجاپا شامانا، ۱۹۲۶ - م ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QR‬,‭۱۱۱‬,‭‌س۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک