کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ی‍ع‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آف‍ری‍ن‍ش‌
آی‍ات‌ ق‍رآن‌
اح‍ادی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ - ق‍رن‌۴ ق‌
اح‍م‍د، ج‍ان‌ -- م‍ن‍اظره‌ه‍ا
ام‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۱- ۱۳۴۹ . ال‍غ‍دی‍ر ف‍ی‌ ال‍ک‍ت‍اب‌ و ال‍س‍ن‍ه‌ و الادب‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ت‍ف‍اس‍ی‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌۱۴
ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌( ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۴۰- ۶۱ ق‌ -- .م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- ص‍رف‌ و ن‍ح‍و
ش‍ی‍ع‍ه‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ - ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ - ت‍اری‍خ‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ - دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا
ش‍ی‍ع‍ه‌ -- اص‍ول‌دی‍ن‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ع‍ق‍ای‍د
ش‍ی‍ع‍ه‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ش‍ی‍ع‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ -- ع‍ق‍ای‍د
ش‍ی‍ع‍ه‌- روح‍ان‍ی‍ت‌- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌، ام‍ام‌ چ‍ه‍ارم‌، ۳۸- ۹۴ ق‌ -- .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ش‍ع‍ب‍ه‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، ق‍رن‌۴ ق‌
ام‍ی‍ن‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌ ،ش‍ی‍خ‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۴-
ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۷- ۱۳۷۰
دی‍ب‍اج‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۱۵-
رن‍ج‍ب‍ر، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۹-
زی‍ن‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
س‍راج‌ان‍ص‍اری‌، م‍ه‍دی‌،۱۲۷۴-
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶
ش‍ری‍ف‌ رازی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۰۱- ۱۳۷۹
ش‍ی‍رخ‍ان‍ی‌ ،ع‍ل‍ی‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۱- ۱۳۶۰
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۶۰-۱۲۸۱
ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍دی‌ ،ح‍س‍ی‍ن‌
م‍غ‍ن‍ی‍ه‌، م‍ح‍م‍دج‍واد،۱۹۰۴-
م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۰۵-
ه‍اش‍م‌زاده‌ه‍ری‍س‍ی‌، ه‍اش‍م‌
ه‍اش‍م‍ی‌ن‍ژاد، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌،۱۳۶۰-۱۳۱۱
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌
ب‍ن‍ی‌ه‍اش‍م‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌ دادخ‍واه‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ت‍ع‍ال‍ی‍م‌ اس‍لام‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
روزب‍ه‌
ص‍ب‍ا
طوس‌
ف‍راه‍ان‍ی‌
ق‍ل‍م‌
ن‍س‍ل‌ ج‍وان‌
چ‍اپ‍خ‍ش‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ اس‍لام‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
تشیع علوی و تشیع صفوی
شریعتی ، علی ، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶ ؛  تهران چاپخش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴، ۹.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه کامل المنتخب من الکتاب و السنه و الخطب
دیباجی ، ابراهیم ، ۱۳۱۵- ؛  حسینعلی دادخواه   ، ۱۳۶۸-
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۱۴۱‬,‭د۹‌م۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سرود جهشها
حکیمی ، محمدرضا، ۱۳۱۴- ؛  ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰/۵‬,‭‌ح۸‌ج۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نبرد با بیدینی :درباره کسروی و کسرویگری
سراج انصاری ، مهدی ،۱۲۷۴- ؛  تبریز بنی هاشمی   ، [۱۳۴۵]
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵/،۲۱۲‬,‭‌س۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اعتقاد ما :شرح فشرده ای از عقاید شیعه امامیه
مکارم شیرازی ، ناصر، ۱۳۰۵- ؛  قم نسل جوان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۱/۵‬,‭‌م۷‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شیعه در اسلام
طباطبائی ، محمدحسین ،۱۳۶۰-۱۲۸۱ ؛  ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵/،۲۱۱‬,‭ط۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حماسه غدیر
حکیمی ، محمدرضا، ۱۳۱۷- ۱۳۷۰ ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۳/۵۴‬,‭‌ف‍لا۸‌غ۴۰۸۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش دین
طباطبائی ، محمدحسین ، ۱۲۸۱- ۱۳۶۰ ؛  قم انتشارات اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۱/۵‬,‭ط۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
در مکتب قرآن :تفسیر درسی
هاشم زاده هریسی ، هاشم ؛  قم دفتر نشر تعالیم اسلام   ، [۱۳]
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۸‬,‭‍ه۲،د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تحف العقول عن آل الرسول
ابن شعبه ، حسن بن علی ، قرن ۴ ق ؛  [تهران ] کتابخانه اسلامیه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۸/،۱۲۹‬,‭‌ت۳‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شیعه و زمامداران خودسر
مغنیه ، محمدجواد،۱۹۰۴- ؛ 
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲/،۲۳۹‬,‭‌م۶۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چرا شیعه شدم ، یا، مناظره مستر جان احمد damhA naJ .RM با دانشمندان اهل سنت
شریف رازی ، محمد، ۱۳۰۱- ۱۳۷۹ ؛  تهران فراهانی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۰۳/۱‬,‭‌ش۴‌چ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شیعه در تاریخ
زین ، محمدحسین ؛  مشهد بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۹‬,‭ز۹‌ش۹۰۴۱‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
رهبران راستین
هاشمی نژاد، عبدالکریم ،۱۳۶۰-۱۳۱۱ ؛  تهران صبا   ، ۱۳-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۱/۵‬,‭‍ه۲،ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شهیدان راه فضیلت
امینی نجفی ،شیخ عبدالحسین ؛  تهران روزبه   ،
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۵/۳‬,‭‌ش ۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حسین وارث آدم
شریعتی ، علی ، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶ ؛  تهران قلم   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳‬,‭‌ش۴، ۱۹.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای متون اسلامی
عبدالمحمدی ،حسین ؛  قم ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۶‬,‭‌م۲‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تشیع و روند گسترش آن در ایران
شیرخانی ،علی ؛  قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۹‬,‭‌ش۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بررسی نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه پس از واقعه کربلا
رنجبر، محسن ، ۱۳۴۹- ؛  قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۳‬,‭ر۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول پنجگانه اعتقادی
هاشمی نژاد، عبدالکریم ،۱۳۶۰-۱۳۱۱ ؛  مشهد طوس   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۴‬,‭-‍ه۲،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4