کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍لاح‍ت‍ی‌ رس‍ت‍گ‍ار، م‍اه‍رخ‌، ۱۳۱۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ژن‍ت‍ی‍ک‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا و آف‍ت‍ه‍ا -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ری‍ت‍ز، روب‍رت‌ ب‍رل‍ی‌
ف‍لاح‍ت‍ی‌ رس‍ت‍گ‍ار، م‍اه‍رخ‌، ۱۳۱۷-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مکانیسم های توارثی مقاومت
فلاحتی رستگار، ماهرخ ، ۱۳۱۷- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۲۳/۵۷‬,‭‌ف۸،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص بیماریهای گیاهی
استریتز، روبرت برلی ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۶۰۱‬,‭‌ف‍لا۵،‌ت۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک