کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ق‍ل‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‍ی‍اری‌ -- ای‍ران‌
اس‍ت‍ع‍م‍ار ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ح‍ی‍وان‌ و ان‍س‍ان‌
ت‍م‍دن‌ -- ت‍اری‍خ‌
ج‍ان‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌( ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۴۰- ۶۱ ق‌ -- .م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸-۱۲۸۰ -- پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
راک‍ف‍ل‍ر( خ‍ان‍دان‌)
روس‍ای‌ ج‍م‍ه‍ور -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
روغ‍ن‌ و چ‍رب‍ی‌
ش‍ت‍رم‍رغ‍ه‍ا -- پ‍رورش‌
ص‍درال‍دی‍ن‌ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌اب‍راه‍ی‍م‌،۱۰۵۰-۹۷۹ ق‌ -- .ح‍رک‍ت‌ ج‍وه‍ری‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ق‌ .ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
غ‍ی‍ب‍ت‌( اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌)
ق‍رآن‌ -طب‍ق‍ات‌ آی‍ات‌
م‍وادغ‍ذای‍ی‌ س‍وی‍ا
ک‍دوی‍ی‍ان‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا و آف‍ت‍ه‍ا
گ‍ام‍ب‍ورو( ب‍ی‍م‍اری‌)
گ‍وش‍ت‌ -- ب‍ازرس‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ -- س‍وء ت‍غ‍ذی‍ه‌
 
پدیدآور:
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، رض‍ا
اوح‍دی‌ن‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۷-
ای‍م‍رام‌ ،ن‍ازل‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ن‍ت‍ه‌
ب‍ازرگ‍ان‌، م‍ه‍دی‌،۱۲۸۶- ۱۳۵
ب‍ی‍ل‍ی‌، آل‍ت‍ن‌ ادوارد، ۱۹۰۷- ۱۹۵۳
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌،۱۳۱۸-
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،۱۳۶۸-۱۲۸۰
س‍اج‍دی‌ ه‍م‍دان‍ی‌، اح‍م‍د
س‍روش‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌،۱۳۲۴-
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶
ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌، زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۹۱۱- ۹۶۶ ق‌
ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌زاده‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۵۱- ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
م‍ه‍دوی‌ ، ل‍طف‌ ال‍ل‍ه‌
م‍وس‍وی‌ ح‍ج‍ازی‌، ام‍ی‍رس‍ع‍ی‍د
ه‍اف‍م‍ن‌، وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۹۳۷-
والاس‌، ت‍ام‍س‌، ۱۸۹۱- ۱۹۶۵ م‌
 
ناشر:
آوای‌ ق‍ل‍م‌
خ‍اطرات‌ ق‍ل‍م‌
رس‍ال‍ت‌ ق‍ل‍م‌
ع‍ل‍م‌ و ق‍ل‍م‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ و ق‍ل‍م‌
ق‍ل‍م‌
م‍ح‍راب‌ ق‍ل‍م‌
ن‍ش‍راش‍ک‌ ق‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تمدن
شریعتی ، علی ، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶ ؛  تهران قلم   ، ۱۳۶۱،۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴، ۱۱.۱۲.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بازرسی و بهداشت گوشت
اوحدی نیا، حسن ، ۱۳۱۷- ؛  تهران علم و قلم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۷۵‬,‭‌ف‍لا۸،‌ب۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای روانی :غیبت ، سخن چینی ، حسد
شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، ۹۱۱- ۹۶۶ ق ؛  تهران رسالت قلم   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۱/۳‬,‭‌ش۹،‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظام آبیاری
موسوی حجازی ، امیرسعید ؛  تهران قلم   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۱۶‬,‭‌ف‍لا۹، ‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیماری گامبورو
اوحدی نیا، حسن ، ۱۳۱۷- ؛  تهران علم و قلم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۹۵/۶‬,‭‌گ۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
از جورج واشنگتن تا جورج بوش
ساجدی همدانی ، احمد ؛  تهران محراب قلم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭E‬,‭۱۷۶/۱‬,‭‌س۲‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نهاد ناآرام جهان
سروش ، عبدالکریم ،۱۳۲۴- ؛  تهران قلم   ، [۱۳]
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۵۳‬,‭‌ص۴،‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راکفلرها
هافمن ، ویلیام ، ۱۹۳۷- ؛  [تهران ] محراب قلم   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭CS‬,‭۷۱‬,‭‍ه۲ر۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بردگی فکری
اصفهانی ، رضا ؛  تهران قلم   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۹۱‬,‭‌ف‍لا۶،‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ندای حق :مجموعه ای از پیامها و مصاحبه ها و سخنرانیهای امام خمینی از تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۳۵۷ تا ۳۰ آبان ۱۳۵۷
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۶۸-۱۲۸۰ ؛  تهران قلم   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴‬,‭‌ن۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در اسناد و مدارک نهج البلاغه
جعفری ، محمد مهدی ،۱۳۱۸- ؛  تهران قلم   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۰۸۵/،۳۸‬,‭‌ج۷،‌پ۴‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سیر تحول قرآن
بازرگان ، مهدی ،۱۲۸۶- ۱۳۵ ؛  تهران قلم   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۶،۶۶‬,‭‌ب۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حسین وارث آدم
شریعتی ، علی ، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶ ؛  تهران قلم   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳‬,‭‌ش۴، ۱۹.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
چربیها و روغنهای نباتی خوراکی منابع و فن آوری
بیلی ، آلتن ادوارد، ۱۹۰۷- ۱۹۵۳ ؛  تهران فرهنگ و قلم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۶۷۰‬,‭‌ب۹‌چ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
طب مقایسه ای :بیماری های مشترک انسان و دام
اوحدی نیا، حسن ، ۱۳۱۷- ؛  تهران علم و قلم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۱۳/۵‬,‭‌ف‍لا۸ط۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی پرورش و بیماریهای شترمرغ
اوحدی نیا، حسن ، ۱۳۱۷- ؛  تهران علم و قلم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۵۱۱/۵‬,‭‌ش۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای شناسایی مشکلات عمومی کدوئیان و گوجه فرنگی در مزرعه و گلخانه
عبدالکریم زاده ، محمدرضا، ۱۳۵۱- ، گردآورنده و مترجم ؛  کاشان خاطرات قلم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۳۵۱‬,‭‌ک۴‌ع۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل فراورده های سویایی : علمی ، تخصصی وتکنولوژیک
ایمرام ،نازلین بینته ؛  تهران آوای قلم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۴۳۸‬,‭‌س ۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اطلس رنگی کمبودهای تغذیه ای در گیاهان
والاس ، تامس ، ۱۸۹۱- ۱۹۶۵ م ؛  کاشان خاطرات قلم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۷۴۲‬,‭و۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جانورشناسی بی مهرگان
مهدوی ، لطف الله ؛  آمل نشراشک قلم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QL‬,‭۴۵/۲‬,‭‌م۵‌ج۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3