کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ب‍وی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۳۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
طن‍ز ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ن‍ب‍وی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۳۷-
 
ناشر:
روزن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تهرانجلس :مجموعه داستان کوتاه طنز
نبوی ، ابراهیم ، ۱۳۳۷- ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۴۳‬,‭‌ب۸۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
یک فنجان چای داغ
نبوی ، ابراهیم ، ۱۳۳۷- ؛  [تهران ] روزنه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۴۳‬,‭‌ب۸۲‌ی۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بی ستون
نبوی ، ابراهیم ، ۱۳۳۷- ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۴۳‬,‭‌ب۸۲‌ب۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راپورت های یومیه و تذکره ها
نبوی ، ابراهیم ، ۱۳۳۷- ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۳۱۷‬,‭‌ن۲ر۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک