کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر آم‍ون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ -- ح‍رک‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶
م‍ارت‍ی‍ن‌، ج‍ورج‌ ه‍ن‍ری‌، ۱۹۱۷-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر آم‍ون‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
علی ( ع )
شریعتی ، علی ، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶ ؛  [تهران ] نشر آمون   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴، ۲۶.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سینماتیک و دینامیک ماشینها
مارتین ، جورج هنری ، ۱۹۱۷- ؛  تهران نشر آمون   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۷۵‬,‭‌م۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک