کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ص‍ح‍رای‍ی‌
اس‍ب‍ه‍ا -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ان‍گ‍ور
ب‍ازرگ‍ان‌، م‍ه‍دی‌، ۱۲۸۶ - ۱۳۷۳ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ب‍اغ‍ب‍ان‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍دن‍ی‌
داروه‍ای‌ دام‌ پ‍زش‍ک‍ی‌. دام‍ه‍ا--ت‍غ‍ذی‍ه‌.
دام‍ه‍ا -- ک‍ال‍ب‍دگ‍ش‍ای‍ی‌
درخ‍ت‍ه‍ا -ب‍ذره‍ا
ف‍راه‍م‌آوری‌( ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا)
پ‍رن‍دگ‍ان‌ -- ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
گ‍ی‍اه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ -- ی‍اخ‍ت‍ه‌ه‍ا و ب‍اف‍ت‍ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌--ت‍غ‍ذی‍ه‌ گ‍ی‍اه‍ان‌-- اث‍رم‍وادم‍ع‍دن‍ی‌.گ‍ی‍اه‍ان‌-- ج‍ذب‌ م‍واد.
گ‍ی‍اه‍ش‍ن‍اس‍ی‌. ۲.ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌.
۱.ش‍ی‍م‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ی‌.
 
پدیدآور:
اس‍ت‍راف‍وس‌، آل‍ب‍رت‌
اس‍ت‍ی‍س‌، ک‍لای‍و
اس‍دی‌ ،ف‍ره‍اد
اپ‍س‍ت‍ای‍ن‌،ای‍م‍ن‍ی‍وئ‍ل‌
ب‍اراگ‍ری‌، ت‍ام‍س‌
ب‍رزی‍ن‌، س‍ع‍ی‍د
ت‍ف‍ض‍ل‍ی‌، ع‍ن‍ای‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۹-
ج‍ون‍ز، س‍م‍ی‍وئ‍ل‌، ۱۹۳۳-
خ‍وش‍خ‍وی‌ ،م‍رت‍ض‍ی‌
دی‍س‍ون‌، گ‍ی‌
ق‍ه‍رم‍ان‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۷-
ن‍ی‍ک‍ل‌، دزم‍ون‍د
ه‍وئ‍ت‍زدول‍م‍پ‍ز،آل‍ن‌
پ‍ت‍س‍ن‌، م‍ارک‌
پ‍ی‍ت‍رس‍ن‌، راج‍ر، ۱۹۲۴-
چ‍ان‍دوک‌، ن‍ی‍را،۱۹۴۷-
چ‍پ‍م‍ن‌، ل‍ی‍ز
ک‍ی‍ن‍گ‌، آن‍ت‍ون‍ی‌ اس‍ت‍ی‍وارت‌
گ‍ی‍ن‍ی‍ار، ژ.ل‌.
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز. م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ .
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر س‍پ‍ه‍ر-ن‍ی‍ک‍خ‍واه‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر و ت‍ص‍وی‍ر ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه ی مدنی و دولت :کاوشهایی در نظریه ی سیاسی
چاندوک ، نیرا،۱۹۴۷- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۳۳۶‬,‭‌چ۲، ‌ج۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زندگینامه سیاسی مهندس مهدی بازرگان
برزین ، سعید ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۲۸‬,‭‌ب۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاکسونومی گیاهی و سیستماتیک زیستی
استیس ، کلایو ؛  شیراز دانشگاه شیراز. مرکز نشر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۹۵‬,‭‌ف‍لا۵،‌ت۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کاردیولوژی اسب
پتسن ، مارک ؛  شیراز دانشگاه شیراز، مرکز نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵۹‬,‭‌ق۸‌پ۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طرح و تحلیل آزمایش های کشاورزی
پیترسن ، راجر، ۱۹۲۴- ؛  شیراز دانشگاه شیراز، مرکز نشر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۴۰‬,‭آ۴‌پ۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پرندگان ، ساختار و فعالیت بدنی آنها
کینگ ، آنتونی استیوارت ؛  شیراز دانشگاه شیراز، مرکز نشر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QL‬,‭۶۹۷‬,‭‌ک۹‌پ۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خرید کتاب برای کتابخانه
چپمن ، لیز ؛  شیراز دانشگاه شیراز، مرکز نشر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭‌چ۲‌خ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پیش درآمدی بر مهندسی ژنتیک
نیکل ، دزموند ؛  شیراز دانشگاه شیراز، مرکز نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۴۴۲‬,‭‌ن۹‌پ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کالبدگشائی :دستورالعملها و روشهای تشخیصی مورد استفاده دامپزشکان
استرافوس ، آلبرت ؛  شیراز دانشگاه شیراز، مرکز نشر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۷۶۹‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بذرهای درختان پهن برگ : ترم اول
اسدی ،فرهاد ؛  [تهران ] مرکز نشر و تصویر جهاد سازندگی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭SD‬,‭۳۹۱‬,‭‌ف‍لا۵۱،‌ب۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
عوامل محرک رشددردام وطیور
باراگری ، تامس ؛  تهران مرکز نشر سپهر-نیکخواه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۱۷‬,‭‌ب۲،‌ع۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول ودیدگاههای تغذیه معدنی گیاهان
اپستاین ،ایمنیوئل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۸۶۷‬,‭‌ف‍لا۳،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پوشش گیاهی زمین
هوئتزدولمپز،آلن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۱۰۱‬,‭‍ه۹،‌پ۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سیستماتیک گیاهی ( اصول و روشهای رده بندی )
جونز، سمیوئل ، ۱۹۳۳- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۹۵‬,‭‌ج۹،‌س۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کورموفیت های ایران ( سیستماتیک گیاهی )
قهرمان ، احمد، ۱۳۰۷- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۹۵‬,‭‌ق۹‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سیری درزیست شیمی گیاهی
گینیار، ژ.ل . ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی .   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۸۶۱‬,‭‌گ۹،‌س۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
یاخته گیاهی :ساخت و کار
دیسون ، گی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۷۲۵‬,‭د۹،‌ی۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ساختار و رده بندی گیاهان آوندی
دیسون ، گی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰،۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۹۵‬,‭د۹،‌س۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول باغبانی ( مبانی دانش بوستانداری )
خوشخوی ،مرتضی ؛  شیراز مرکز نشر دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۱-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۴۵۳‬,‭‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
انگور
تفضلی ، عنایت الله ، ۱۳۱۹- ؛  [شیراز] دانشگاه شیراز، مرکز نشر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۳۸۸‬,‭‌ت۷،‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9