کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : چ‍اپ‍خ‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آف‍ری‍ق‍ا - اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
اس‍لام‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ام‍پ‍ری‍ال‍ی‍س‍م‌
ان‍س‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ،روح‌ ال‍ل‍ه‌ ،۱۳۶۸-۱۲۸۱ -ن‍ظق‌ ه‍ا،پ‍ی‍ام‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
س‍و س‍ی‍ال‍ی‍س‍م‌
ش‍ی‍ع‍ه‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ آپ‍ارت‍م‍ان‍ی‌--پ‍رورش‌
 
پدیدآور:
آل‍ی‍ور، داگ‍لاس‌
ب‍ن‍ی‌ ه‍اش‍م‌،ح‍س‍ن‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ،روح‌ال‍ل‍ه‌
رادن‍ی‌، وال‍ت‍ر
ری‍اض‌، م‍ح‍م‍ود
س‍وی‍زی‌ ، پ‍ل‌ م‍ارل‍ور ،-۱۹۱۰
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶
ف‍ری‍ر، پ‍ول‍و
گ‍ی‍رل‍ی‍ن‍گ‌، ج‍ان‌
 
ناشر:
چ‍اپ‍خ‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشیع علوی و تشیع صفوی
شریعتی ، علی ، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶ ؛  تهران چاپخش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴، ۹.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مذهب علیه مذهب
شریعتی ، علی ، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶ ؛  تهران چاپخش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴، ۲۲.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مردم شناسی
آلیور، داگلاس ؛  تهران چاپخش   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭GN‬,‭۳۱‬,‭آ۷،‌م۷‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ای از مکتوبات ،سخنرانیها،پیامها و فتاوی امام خمینی از نیمه دوم ۱۳۴۱ تا هجرت به پاریس ( ۱۴مهر ماه ۱۳۵۷)
خمینی ،روح الله ؛  تهران چاپخش   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۰‬,‭‌م۳‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سوسیالیسم یا سرمایه داری دولتی
سویزی ، پل مارلور ،-۱۹۱۰ ؛  تهران چاپخش   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭D‬,‭۸۴۷‬,‭‌س۹‌س۹‬,‭۱۳۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اروپا و عقب ماندگی آفریقا
رادنی ، والتر ؛  تهران چاپخش   ، ۱۳۵۴-۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۵۰۲‬,‭ر۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آمریکا و جهان سوم :انقلاب و مداخلات
گیرلینگ ، جان ؛  تهران چاپخش   ، [۱۳۶۰؟]
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌گ۹آ۸‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحلیلی کوتاه از امپریالیسم
ریاض ، محمود ؛  تهران چاپخش   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۳۵۹‬,‭ر۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ سکوت
فریر، پولو ؛  تهران چاپخش   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۹۱‬,‭‌ف۴۵‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پرورش و تکثیر گیاهان آپارتمانی به زبان ساده
بنی هاشم ،حسن ؛  تهران چاپخش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۴۱۹‬,‭‌ب۹‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک