کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ژن‍ت‍ی‍ک‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آف‍ت‌ه‍ای‌ ک‍ش‍اورزی‌ -- م‍ب‍ارزه‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
زی‍س‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
ف‍راورده‌ه‍ای‌ زراع‍ی‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌
ژن‌ ن‍گ‍اش‍ت‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ -- ت‍ب‍دی‍ل‌ -- ف‍ن‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ -- اص‍لاح‌ ن‍ژاد
گ‍ی‍اه‍ان‌ -- پ‍رورش‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ -- ژن‍ت‍ی‍ک‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ ت‍راری‍خ‍ت‍ه‌
 
پدیدآور:
آق‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
ارزان‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۳۷-
اس‍ل‍ی‍ت‍ر، آدری‍ان‌
اص‍غ‍ری‌ زک‍ری‍ا، رس‍ول‌
س‍الاری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۵-
ش‍ارم‍ا، اچ‌ .س‍ی‌
ش‍ه‍ی‍ر، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۱-
ص‍ف‍ای‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۴۷-
ف‍رش‍ادف‍ر، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
ف‍لاح‍ت‍ی‌ رس‍ت‍گ‍ار، م‍اه‍رخ‌، ۱۳۱۷-
م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۵۹-
م‍وری‌، دی‍وی‍د رون‍ال‍د، ۱۹۴۳ - م‌
ن‍اداراج‍ان‌، ان‌
ن‍اظم‌ ب‍ک‍ائ‍ی‌، زه‍را
پ‍اردس‌-ل‍وپ‍ز، اوک‍ت‍اوی‍و
ک‍اظم‍ی‌، ح‍م‍دال‍ل‍ه‌
ک‍ان‍ون‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌
 
ناشر:
: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌
: ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آم‍وزش‌ و ت‍روی‍ج‌ ک‍ش‍اورزی‌
ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د، ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ رازی‌: طاق‌ ب‍س‍ت‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ع‍ل‍م‌ و ادب‌
ع‍م‍ی‍دی‌
م‍خ‍ت‍وم‍ق‍ل‍ی‌ ف‍راغ‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ق‍ش‌ م‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مکانیسم های توارثی مقاومت
فلاحتی رستگار، ماهرخ ، ۱۳۱۷- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۲۳/۵۷‬,‭‌ف۸،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول ژنتیک
کاظمی ، حمدالله ؛  تبریز عمیدی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۴۳۰‬,‭‌ک۲، ‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه ژنتیک و اصلاح نباتات
ارزانی ، احمد، ۱۳۳۷- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۹۸۱‬,‭‌ف‍لا۴و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد ژنتیک کمی در اصلاح نباتات
فرشادفر، عزت الله ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی : طاق بستان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۴۳۳‬,‭‌ف۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقدار[ANDدی .ان .ای ]هسته ای در گیاهان دانه دار
ناظم بکائی ، زهرا ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۹۸۱/۴‬,‭‌ن۲،‌م۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک کشاورزی ( خلاصه درس ، پرسشهای چهارگزینه ای و پاسخنامه تشریحی )
شهیر، محمدحسین ، ۱۳۵۱- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ش۹۷۷ژ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فن آوری انتقال ژن در گیاهپزشکی
سالاری ، محمد، ۱۳۴۵- ؛  مشهد بنفشه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۲۳/۵۷‬,‭‌س۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مباحث نوین در اصلاح نباتات با مروری بر روش های آزمایشگاهی استفاده از نشانگرهای مولکولی
کانونی ، همایون ؛  ارومیه bتلفن ناشر :, 1660-9110026نمابر ناشر ;, 1660-9010026آدرس ناشر :خرم آباد- کیلومتر 5 جاده خرم آباد-تهران - دانشگاه لرستان : جهاد دانشگاهی ، واحد استان آذربایجان غربی   ، ،۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۲۳‬,‭‌ک۲۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک کشاورزی ویژه آزمون های کارشناسی به کارشناسی ارشد
ملکی ، محمود، ۱۳۵۹- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷۶۸۲۳ژ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زیست فناوری گیاهی :دستکاری ژنتیکی گیاهان
اسلیتر، آدریان ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد، انتشارات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۲۳/۵۷‬,‭‌س۶۳۱ز۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد بیوتکنولوژی در کنترل آفات و پایداری اکولوژیک
شارما، اچ .سی ؛  گرگان مختومقلی فراغی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۹۵۰‬,‭‌ش۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بیوتکنولوژی مولکولی و تولید مواد غذایی گیاهی
پاردس -لوپز، اوکتاویو ؛  تهران نقش مهر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۲۳/۵۷‬,‭‌پ۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ایمنی زیستی و گیاهان تراریخته
موری ، دیوید رونالد، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۲۳/۵۷‬,‭‌م۸‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ذخایر توارثی گیاهی ( شناسایی ، حفاظت و کاربرد)
آقایی ، محمدجعفر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۹۸۱/۵‬,‭آ۷ذ۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نشانگرهای مولکولی در بیوتکنولوژی کشاورزی
صفایی ، ناصر، ۱۳۴۷- ؛  رشت : حق شناس   ، ،۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۹۸۱/۴۵‬,‭‌ص۷‌ن۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دست ورزی ژنتیکی گیاهان
تهران bتلفن ناشر : ۸۸۵۵۶۵۲۷،آدرس ناشر :تهران - خ خالد اسلامبولی - خ سوم شماره ۱۷ ،نام قبلی ناشر :- مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۲-
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۲۳/۵۷‬,‭د۵‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مارکرهای مولکولی در ژنتیک گیاهی و بیوتکنولوژی
بابلسر دانشگاه مازندران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۹۸۱/۴۵‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک تکمیلی
اصغری زکریا، رسول ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۹۸۱‬,‭‌ف‍لا۶ژ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک های ژنتیک کمی و بیومتری در اصلاح نباتات
ناداراجان ، ان ؛  گرگان مختومقلی فراغی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۲۳‬,‭‌ن۲‌ت۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات
تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۰۶‬,‭۹/‌ب‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2