کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍وده‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍وت‍ون‌ -- ک‍ود
خ‍اک‌ -- ح‍اص‍ل‍خ‍ی‍زی‌
ک‍رم‌ ه‍ای‌ خ‍اک‍ی‌ - پ‍رورش‌
ک‍رم‌ ه‍ای‌ خ‍اک‍ی‌ -پ‍رورش‌
ک‍رم‌ه‍ای‌ خ‍اک‍ی‌ -- پ‍رورش‌
ک‍رم‍ه‍ای‌ خ‍اک‍ی‌ - پ‍رورش‌
ک‍رم‍ه‍ای‌ خ‍اک‍ی‌- پ‍رورش‌
ک‍ل‍زا
ک‍وده‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌،م‍ری‍م‌
ت‍وح‍ی‍دی‌ن‍ژاد، ع‍ن‍ای‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۳-
ث‍اب‍ت‍ی‌ام‍ی‍ره‍ن‍ده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۷-
ج‍ه‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۲-
ج‍وان‍م‍ردی‌ ، ج‍م‍ال‌
دب‍اغ‌ زاده‌،دب‍اغ‌
س‍ات‍ی‌
س‍رل‍ک‌، رض‍ا، ۱۳۶۷-
س‍وب‍ا رائ‍و، ن‍ان‍ج‍اپ‍ا ش‍ام‍ان‍ا، ۱۹۲۶-
س‍ی‍دش‍ری‍ف‍ی‌، رئ‍وف‌، ۱۳۵۰-
م‍ن‍ج‍زی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
پ‍ی‌ ک‍ی‌، گ‍وپ‍ت‍ا
 
ناشر:
آی‍ی‍ژ
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ور ک‍م‍ره‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر (ک‍رم‍ان‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ح‍ق‍ق‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ،واح‍د ت‍ه‍ران‌
س‍روا
ع‍ل‍م‌ ک‍ش‍اورزی‌ ای‍ران‌
ک‍ش‍اورزی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کودهای بیولوژیکی در کشاورزی پایدار
سوبا رائو، نانجاپا شامانا، ۱۹۲۶- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۵۴/۵‬,‭‌س۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تولید ورمی کمپوست برای کشاورزی پایدار
پی کی ، گوپتا ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ،واحد تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۵۹۷‬,‭‌ک۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پرورش کرم های مولد ورمی کمپوست و کشاورزی پایدار
ساتی ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۵۹۷‬,‭‌ک۴‌س۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کودهای آلی و تولید ورمی کمپوست ( :گامی مفید در کشاورزی پایدار)
توحیدی نژاد، عنایت الله ، ۱۳۴۳- ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر (کرمان )   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۵۹۷‬,‭‌ک۴‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سیستم های مختلف تغذیه ای ( آلی ، شیمیایی ، تلفیقی ) وکودهای زیستی بر خصوصیات کمی و کیفی کلزادر شرایط آب وهوایی اهواز
منجزی ، حسین ؛  دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان کشاورزی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: پ‌.ز.۱۴۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حاصلخیزی خاک و کودهای بیولوژیک ( رهیافتی اگرواکولوژیک )
جهان ، محسن ، ۱۳۵۲- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۹۶/۷‬,‭‌ج۹‌ح۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فناوری تولید کود از کرم خاکی (ورمی کمپوست )
سرلک ، رضا، ۱۳۶۷- ؛  خمین انتشارات نور کمره   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۷۹۶/۵‬,‭‌ف۴‌س۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرنسبتهای مختلف کودزیستی KPNبرعملکردموادموثره ترکیبات دارویی گیاه همیشه بهارniiffo aludnelaC
دباغ زاده ،دباغ ؛  کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان کشاورزی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: پ‌.ب‌.۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر کود آلی ورمی کمپوست و کودهای زیستی فسفات و باکتری ریزوبیوم بر رشد و عملکرد سویاL xam enicylG(.(در کشت دوم بعد از برداشت غلات در خرم آباد
احمدی ،مریم ؛  کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان کشاورزی   ،
شماره راهنما: پ‌.ز.۲۰۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کارایی استفاده ازکود بیولوژیکی بر عملکرد توتون
ثابتی امیرهنده ، محمدعلی ، ۱۳۴۷- ؛  تهران علم کشاورزی ایران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۶۰۸‬,‭‌ت۹‌ث۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل تهیه ی کودهای زیستی
تهران سروا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۵۴/۵‬,‭د۴۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کودهای زیستی در زراعت
سیدشریفی ، رئوف ، ۱۳۵۰- ؛  اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۵۴/۵‬,‭‌س۹‌ک۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فناوری تولید کمپوست و فراورده های آن
جوانمردی ، جمال ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۵۷۹‬,‭‌ف ۹‌ج۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک