کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍ی‍اه‍ان‌ -- م‍ق‍اوم‍ت‌ در ب‍راب‍ر ح‍ش‍ره‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آف‍ت‌ه‍ای‌ ک‍ش‍اورزی‌ -- م‍ب‍ارزه‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ -- م‍ق‍اوم‍ت‌ در ب‍راب‍ر ح‍ش‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
اس‍م‍ی‍ت‌، چ‍ارل‍ز م‍ای‍ک‍ل‌
ش‍ارم‍ا، اچ‌ .س‍ی‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
م‍خ‍ت‍وم‍ق‍ل‍ی‌ ف‍راغ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت گیاهان به حشرات
اسمیت ، چارلز مایکل ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۹۳۳/۲‬,‭‌ف‍لا۵،‌م۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد بیوتکنولوژی در کنترل آفات و پایداری اکولوژیک
شارما، اچ .سی ؛  گرگان مختومقلی فراغی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۹۵۰‬,‭‌ش۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک