کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‍ک‍ش‍ت‌
ب‍اغ‍چ‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ی‍ش‍ه‌ای‌
ج‍ان‍داران‌ دری‍ائ‍ی‌ -خ‍ل‍ی‍ج‌ف‍ارس‌
خ‍اک‌ -- ب‍ررس‍ی‌
درخ‍ت‍ه‍ای‌ م‍ی‍وه‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا و آف‍ت‍ه‍ا
دع‍ا -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
س‍ب‍زی‍ه‍ا -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا و آف‍ت‍ه‍ا
غ‍لات‌ -- ک‍ش‍ت‌ و اص‍لاح‌
ق‍ارچ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌. گ‍ی‍اه‍ان‌-- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍اوآف‍ت‍ه‍ا.
م‍رک‍ب‍ات‌ -- پ‍رورش‌ و ت‍ک‍ث‍ی‍ر -- ای‍ران‌
م‍ی‍ک‍وپ‍لاس‍م‍اه‍ای‌ ب‍ی‍م‍اری‍زا در گ‍ی‍اه‍ان‌
ن‍رم‌ت‍ن‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
پ‍رن‍ده‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍روی‍ج‌
ک‍ود
گ‍لای‍ل‌ -- پ‍رورش‌ و ت‍ک‍ث‍ی‍ر
گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
گ‍ل‍ک‍اری‌
گ‍ی‍اه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
 
پدیدآور:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۱۰-
ت‍ج‍ل‍ی‌پ‍ور، م‍ه‍دی‌، ۱۳۱۳- ۱۳۶۱
ح‍ج‍ازی‌، ی‍وس‍ف‌
خ‍داب‍ن‍ده‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۱۴-
س‍ج‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶
ع‍ت‍ی‍ق‍ه‌چ‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ج‍ت‍ه‍دی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۲۹۲- ۱۳۶۶
م‍ش‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍د
م‍ل‍ک‌م‍ح‍م‍دی‌، ای‍رج‌، ۱۳۲۸-
م‍ن‍ص‍وری‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
م‍ن‍ی‍ع‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
ه‍اب‍ی‍ل‍ی‌ ،ن‍ورال‍دی‍ن‌۱۳۲۵-
ه‍س‍ای‍ون‌، دی‍وی‍د ج‍رال‍د
ه‍م‍ت‍ی‌، ک‍ی‍ک‍اووس‌
گ‍راب‍م‍ن‌، ب‍ارب‍ارا ج‍ون‌
 
ناشر:
اش‍رف‍ی‌
ال‍ه‍ام‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌
ب‍ه‍ن‍ش‍ر
خ‍ودک‍ف‍ائ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍دچ‍م‍ران‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ش‍اورزی‌
دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍پ‍ه‍ر
م‍ردم‍ک‌
م‍وس‍س‍ه‌ طب‍ع‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌ و دام‍پ‍روری‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ی‍وس‍ف‌ ح‍ج‍ازی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
نیایش
شریعتی ، علی ، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶ ؛  تهران الهام   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴، ۸.‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قارچ شناسی وبیمارهای گیاهی مقدماتی
هابیلی ،نورالدین ۱۳۲۵- ؛  اهواز دانشگاه شهیدچمران دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۶۰۳‬,‭‍ه۲،‌ق۲‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زندگی یک گیاه
منیعی ، عباسعلی ؛  [تهران ] انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۵۰‬,‭‌م۸،ز۹‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک های کنترل عوامل محیطی در ازدیاد و پرورش نباتات
حجازی ، یوسف ؛  [همدان ] یوسف حجازی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۴۱۵‬,‭‌ح۳،‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اسپیرو پلاسماها و شبه میکو پلاسماها و بیماری زایی آنها در گیاهان
همتی ، کیکاووس ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۷۳۷‬,‭‍ه۸،‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آبکشت :کشاورزی بدون خاک
سجادی ، عبدالوهاب ؛  تهران خودکفائی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۲۶/۵‬,‭‌س۳،آ۲‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گلخانه ها و پرورش و نگهداری گل
مشیری ، محمد ؛  تهران اشرفی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۴۱۶‬,‭‌م۵،‌گ۸‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زراعت غلات
خدابنده آشتیانی ، ناصر، ۱۳۱۴- ؛  تهران سپهر   ، ۱۳۶۲-
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۸۹‬,‭‌خ۴،ر۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کاشت و تولید گلایل
عتیقه چی ، محمد ؛  تهران موسسه طبع و نشر کتب علمی کشاورزی و دامپروری   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۴۱۳‬,‭‌گ۸،‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بیماریها و آفات سبزیجات
هسایون ، دیوید جرالد ؛  ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۶۰۸‬,‭‌س۲،‍ه۵‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تراریوم :راهنمای پرورش و نگهداری گیاهان در محفظه های شیشه ای
گرابمن ، باربارا جون ؛  تهران مردمک   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۴۱۷‬,‭‌گ۴،‌ت۴‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آفات مهم درختان میوه
اسماعیلی ، مرتضی ، ۱۳۱۰- ؛  تهران سپهر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۷۶۱‬,‭‌ف‍لا۵،آ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
عملیات باغداری مرکبات در کناره دریای خزر
مجتهدی ، علی ، ۱۲۹۲- ۱۳۶۶ ؛  تهران بهنشر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۳۶۹/۵‬,‭‌ف‍لا۹،‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کودهای طبیعی برای گلکاری باغبانی و کشاورزی
مشیری ، محمد ؛  تهران اشرفی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۳۳‬,‭‌م۵،‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خاک خوب برای باغبانی و کشاورزی
مشیری ، محمد ؛  تهران اشرفی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۹۱‬,‭‌م۵،‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خاک گلدان و خاکهای مورد استفاده در گلکاری
مشیری ، محمد ؛  تهران اشرفی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۴۰۶‬,‭‌م۵،‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ترویج کشاورزی ;به انضمام سیری در تاریخچه ترویج و آموزش کشاورزی
ملک محمدی ، ایرج ، ۱۳۲۸- ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۴۴/۵‬,‭‌ف‍لا۹، ‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر پرنده شناسی
منصوری ، جمشید ؛  تهران اشرفی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QL‬,‭۶۷۷/۵‬,‭‌م۸،‌م۷‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بررسی آبزیان خلیج فارس و تعیین میزان اثرات مواد آلوده کننده بر روی آنها( گزارش فاز اول طرح )
جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید چمران ؛  تهران دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۹۴/۴‬,‭‌ج۹،‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نرم تنان زمینی و رودخانه ای ایران :بررسی کار نرم تن شناسان اتریشی در ایران
تجلی پور، مهدی ، ۱۳۱۳- ۱۳۶۱ ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QL‬,‭۴۲۶‬,‭‌ف‍لا۹،‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6