کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍ک‍وم‍ی‍س‍ت‍ه‍ا -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ه‍وی‍ت‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ع‍رب‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ -- پ‍رورش‌
زم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ص‍ح‍رای‍ی‌.گ‍ی‍اه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌.آف‍ت‌ه‍ا -م‍ب‍ارزه‌.
گ‍ی‍اه‍ان‌ -- ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ دان‍ه‌ روغ‍ن‍ی‌
درخ‍ت‍ه‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ آپ‍ارت‍م‍ان‍ی‌ -- ح‍ف‍اظت‌
ق‍ارچ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌.
ری‍خ‍ت‌زای‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروئ‍ی‌
س‍ی‍ب‌ زم‍ی‍ن‍ی‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا و آف‍ت‍ه‍ا
ب‍رن‍ج‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا و آف‍ت‍ه‍ا -- م‍ب‍ارزه‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
خ‍رم‍اب‍ن‌
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶
گ‍رده‌ اف‍ش‍ان‍ی‌ ح‍ش‍ره‌ه‍ا.
ت‍وت‌ ف‍رن‍گ‍ی‌
ن‍ه‍ان‍دان‍گ‍ان‌
وی‍روس‍ه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
زارع‌ م‍ای‍وان‌، ح‍س‍ن‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۱۰-
م‍وذن‌ ف‍ردوس‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ش‍پ‍ارد
ت‍س‍ت‍و، ش‍ارل‍وت‌
ه‍ن‍ل‍ی‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱-
دی‍وی‍س‌، پ‍ی‍ت‍ر ه‍دل‍ن‍د
زرگ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۲۹۸-
ح‍س‍ن‍ی‌زاده‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۰۴-
ک‍اش‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌، ۱۳۱۶-
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶
وای‍س‌
گ‍اس‌ .ج‍ی‍م‍ز
ول‍ش‌، ج‍ی‍م‍ز، ۱۹۳۳-
ه‍ی‍ل‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
پ‍ان‍ت‍ی‍ن‍ر،ورن‍ر
ری‍چ‌، ای‍وری‌
ع‍طری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۳۰-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ت‍روی‍ج‌ ک‍ش‍اورزی‌: م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ک‍ل‍م‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
آگ‍اه‌
ج‍ع‍ف‍ر س‍ی‍اه‌ ت‍ی‍ری‌
ح‍س‍ن‌ ح‍س‍ن‍ی‌زاده‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)
س‍ازم‍ان‌ ت‍روی‍ج‌ ک‍ش‍اورزی‌
گ‍ل‍ه‍ا
ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌: ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
گفتگوهای تنهایی
شریعتی ، علی ، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶ ؛  [تهران ] آگاه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴‌م۳، ۳۳.‌ش‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دشمنان طبیعی آفات برنج ( عوامل مبارزه بیولژیک )
شپارد ؛  تهران سازمان ترویج کشاورزی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۶۰۸‬,‭‌ب۴‌ش۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کشاورزی عربی - فارسی
موذن فردوسی ، بهمن ؛  [تهران ] سازمان ترویج کشاورزی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۴۱۱‬,‭‌م۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نقش حشرات درگرده افشانی گیاهان زراعی وباغی .
اسماعیلی ، مرتضی ،۱۳۱۰- ؛  زنجان انتشارات دانشگاه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۹۲۶‬,‭‌ف‍لا۵،‌ن۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی قارچ شناسی
زارع مایوان ، حسن ؛  انتشارات فرهنگ جامع   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۶۰۳‬,‭ز۲،‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آزمایشات صحرائی درگیاه پزشکی
پانتینر،ورنر ؛  اصفهان انتشارات ارکان اصفهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۴۰‬,‭آ۴،‌پ۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ژنتیک گیاهی و اصلاح نباتات
ولش ، جیمز، ۱۹۳۳- ؛  دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۲۳‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کلید مصور قارچ شناسی ( آسکومیست ها)
هنلین ، ریچارد، ۱۹۳۱- ؛  مشهد بنفشه : نشر مشهد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۶۲۳‬,‭آ۱،‍ه۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شناخت تیره های گیاهان گل دار" راهنمای گیاهان بومی و کاشتنی مناطق معتدله شمالی "
دیویس ، پیتر هدلند ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۴۹۵‬,‭آ۱،د۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گیاهان داروئی
زرگری ، علی ، ۱۲۹۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۶۴‬,‭ز۴،‌گ۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ارگانوژنز( اندام زایی )و مورفوژنز( ریخت زایی )گیاهی
عطری ، مرتضی ، ۱۳۳۰- ؛  ارومیه جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۶۶۵‬,‭‌ع۶،‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی گیاهان و سلولهای آنها
گاس .جیمز ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۷۱۱/۲‬,‭‌گ۲،‌ف۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تشخیص ویروسهای گیاهی
هیل ، استیون ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۷۳۶‬,‭‍ه۹،ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای سیب زمینی
ریچ ، ایوری ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۶۰۸‬,‭‌س۹۳،ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پرورش توت فرنگی
کاشی ، عبدالکریم ، ۱۳۱۶- ؛  [تهران ] جعفر سیاه تیری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۲،‌پ۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دشمنان طبیعی آفات برنج ( عوامل مبارزه بیولژیک )
شپارد ؛  تهران سازمان ترویج کشاورزی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۶۰۸‬,‭‌ب۴،‌ش۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تولید و مراقبت خرما :با اشاره ای خاص به شمال آفریقا و خاور نزدیک
تهران سازمان ترویج کشاورزی : موسسه نشر کلمه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۳۶۴‬,‭‌ت۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
درختان کوتاه قد شامل :شرح درختان کوتاه قامت بی میوه و زینتی و درختان میوه دار و خوش اندام مناسب برای پرورش در باغچه های کوچک
تستو، شارلوت ؛  تهران گلها   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۴۷۵‬,‭‌ت۵،د۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
گلکاری برای همه
حسنی زاده ، حسن ، ۱۳۰۴- ؛  تهران حسن حسنی زاده   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۴۱۹‬,‭‌ح۵،‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دانه های روغنی
وایس ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۲۹۸‬,‭و۲،د۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7