کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍ک‍وم‍ی‍س‍ت‍ه‍ا -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ه‍وی‍ت‌
ب‍رن‍ج‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا و آف‍ت‍ه‍ا -- م‍ب‍ارزه‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ت‍وت‌ ف‍رن‍گ‍ی‌
خ‍رم‍اب‍ن‌
درخ‍ت‍ه‍ا
ری‍خ‍ت‌زای‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
زم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ص‍ح‍رای‍ی‌.گ‍ی‍اه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌.آف‍ت‌ه‍ا -م‍ب‍ارزه‌.
س‍ی‍ب‌ زم‍ی‍ن‍ی‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا و آف‍ت‍ه‍ا
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶
ق‍ارچ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌.
ن‍ه‍ان‍دان‍گ‍ان‌
وی‍روس‍ه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ع‍رب‍ی‌
گ‍رده‌ اف‍ش‍ان‍ی‌ ح‍ش‍ره‌ه‍ا.
گ‍ی‍اه‍ان‌ -- ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ -- پ‍رورش‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ آپ‍ارت‍م‍ان‍ی‌ -- ح‍ف‍اظت‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروئ‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ دان‍ه‌ روغ‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۱۰-
ت‍س‍ت‍و، ش‍ارل‍وت‌
ح‍س‍ن‍ی‌زاده‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۰۴-
دی‍وی‍س‌، پ‍ی‍ت‍ر ه‍دل‍ن‍د
ری‍چ‌، ای‍وری‌
زارع‌ م‍ای‍وان‌، ح‍س‍ن‌
زرگ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۲۹۸-
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶
ش‍پ‍ارد
ع‍طری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۳۰-
م‍وذن‌ ف‍ردوس‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ه‍ن‍ل‍ی‍ن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۱-
ه‍ی‍ل‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
وای‍س‌
ول‍ش‌، ج‍ی‍م‍ز، ۱۹۳۳-
پ‍ان‍ت‍ی‍ن‍ر،ورن‍ر
ک‍اش‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌، ۱۳۱۶-
گ‍اس‌ .ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
آگ‍اه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌
ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌: ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
ج‍ع‍ف‍ر س‍ی‍اه‌ ت‍ی‍ری‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)
ح‍س‍ن‌ ح‍س‍ن‍ی‌زاده‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)
س‍ازم‍ان‌ ت‍روی‍ج‌ ک‍ش‍اورزی‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍روی‍ج‌ ک‍ش‍اورزی‌: م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ک‍ل‍م‍ه‌
گ‍ل‍ه‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
گفتگوهای تنهایی
شریعتی ، علی ، ۱۳۱۲- ۱۳۵۶ ؛  [تهران ] آگاه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴‌م۳، ۳۳.‌ش‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دشمنان طبیعی آفات برنج ( عوامل مبارزه بیولژیک )
شپارد ؛  تهران سازمان ترویج کشاورزی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۶۰۸‬,‭‌ب۴‌ش۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کشاورزی عربی - فارسی
موذن فردوسی ، بهمن ؛  [تهران ] سازمان ترویج کشاورزی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۴۱۱‬,‭‌م۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نقش حشرات درگرده افشانی گیاهان زراعی وباغی .
اسماعیلی ، مرتضی ،۱۳۱۰- ؛  زنجان انتشارات دانشگاه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۹۲۶‬,‭‌ف‍لا۵،‌ن۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی قارچ شناسی
زارع مایوان ، حسن ؛  انتشارات فرهنگ جامع   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۶۰۳‬,‭ز۲،‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آزمایشات صحرائی درگیاه پزشکی
پانتینر،ورنر ؛  اصفهان انتشارات ارکان اصفهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۴۰‬,‭آ۴،‌پ۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ژنتیک گیاهی و اصلاح نباتات
ولش ، جیمز، ۱۹۳۳- ؛  دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۲۳‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کلید مصور قارچ شناسی ( آسکومیست ها)
هنلین ، ریچارد، ۱۹۳۱- ؛  مشهد بنفشه : نشر مشهد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۶۲۳‬,‭آ۱،‍ه۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شناخت تیره های گیاهان گل دار" راهنمای گیاهان بومی و کاشتنی مناطق معتدله شمالی "
دیویس ، پیتر هدلند ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۴۹۵‬,‭آ۱،د۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گیاهان داروئی
زرگری ، علی ، ۱۲۹۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۶۴‬,‭ز۴،‌گ۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ارگانوژنز( اندام زایی )و مورفوژنز( ریخت زایی )گیاهی
عطری ، مرتضی ، ۱۳۳۰- ؛  ارومیه جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۶۶۵‬,‭‌ع۶،‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی گیاهان و سلولهای آنها
گاس .جیمز ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۷۱۱/۲‬,‭‌گ۲،‌ف۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تشخیص ویروسهای گیاهی
هیل ، استیون ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۷۳۶‬,‭‍ه۹،ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای سیب زمینی
ریچ ، ایوری ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۶۰۸‬,‭‌س۹۳،ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پرورش توت فرنگی
کاشی ، عبدالکریم ، ۱۳۱۶- ؛  [تهران ] جعفر سیاه تیری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۲،‌پ۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دشمنان طبیعی آفات برنج ( عوامل مبارزه بیولژیک )
شپارد ؛  تهران سازمان ترویج کشاورزی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۶۰۸‬,‭‌ب۴،‌ش۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تولید و مراقبت خرما :با اشاره ای خاص به شمال آفریقا و خاور نزدیک
تهران سازمان ترویج کشاورزی : موسسه نشر کلمه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۳۶۴‬,‭‌ت۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
درختان کوتاه قد شامل :شرح درختان کوتاه قامت بی میوه و زینتی و درختان میوه دار و خوش اندام مناسب برای پرورش در باغچه های کوچک
تستو، شارلوت ؛  تهران گلها   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۴۷۵‬,‭‌ت۵،د۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
گلکاری برای همه
حسنی زاده ، حسن ، ۱۳۰۴- ؛  تهران حسن حسنی زاده   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۴۱۹‬,‭‌ح۵،‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دانه های روغنی
وایس ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۲۹۸‬,‭و۲،د۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7