اخبار اخبار

«بازگشت

خرید پایگاه های اطلاعاتی

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در راستای تأمین نیازهای علمی اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه، اقدام به خرید حق اشتراک پایگاه های اطلاعاتی مقالات معتبر بین المللی نموده است.

دکتر غنیان در این خصوص گفتند: اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت استفاده از این منابع  می توانند به سایت اینترنتی www.gigalib.org/ip مراجعه نمایند.

نظر
لینک مطلب :