تماس با ما تماس با ما

تلفن های مستقیم دانشکده کشاورزی
بخش تلفن
دانشکده کشاورزی 3224350
گروه زراعت 3224338
گروه باغبانی 3224334
گروه خاک شناسی 3225289
گروه گیاه پزشکی 3225289